Sobre la manifestació convocada per la Plataforma pel dret a decidir per protestar pel caos ferroviari a Catalunya (cat/cast)

6

Caos ferroviari a Catalunya

SOBRE LA MANIFESTACIÓ CONVOCADA PER LA PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR&nbsp

L’1 de desembre la Plataforma pel dret a decidir (PDD) ha convocat una manifestació unitària amb el lema “Som una nació i diem prou! Tenim el dret a decidir sobre les nostres infraestructures” que compta amb el suport de forces integrants del Tripartit català (ERC, ICV, EUiA) i de CiU, el partit més genuí de la burgesia catalana. Al seu costat, altres forces polítiques i sindicals (algunes CUP, la IAC…) i un ampli espectre de col·lectius de la “societat civil” (Associacions de Veïns, entitats culturals i recreatives…) denunciaran el caos ferroviari a Catalunya i exigiran el traspàs de la xarxa de transports i de les infraestructures. La PDD també reclama la publicació de les balances fiscals entre Catalunya i l’Estat i la recaptació i gestió de tots els impostos per part de l’autonomia.

Coincidint amb el Tripartit i la patronal

Tot&nbsp i que entre els convocants no hi figuren les forces més compromeses en la gestió de l’ordre polític i social a Catalunya (PSC-PSOE, patronal, CCOO i UGT), la manifestació actuarà com un element de pressió a favor de les reivindicacions del Tripartit català i dels sectors patronals que aquest govern representa.

Fa poques setmanes la patronal Foment del Treball denunciava amb duresa el déficit inversor de l’Estat a Catalunya i exigia la publicació de les balances fiscals. Ambdues reivindicacions són eixos centrals de la convocatòria. Per la seva banda el Tripartit exigeix –en el marc del desenvolupament del nou Estatut, amenaçat pel Tribunal Constitucional— més inversió, més protagonisme en la gestió de les intraestructures, i una participació més gran en la recaptació i gestió d’impostos des de Catalunya. Encara que expressats amb més contundència, també aquests punts&nbsp són lemes&nbsp centrals de la convocatòria.

El que la PDD no defensa

La PDD, en canvi, no es pronuncia contra el Tren de Gran Velocitat, un mitjà de transport elitista i de gran impacte mediambiental, amb una inversió faraònica que, per a satisfacció de les grans constructores, s’està fent a costa de la imprescindible millora i potenciació d’una xarxa de ferrocarril popular i de qualitat, provocant un greu deteriorament de la xarxa de rodalies.&nbsp

Tampoc la PDD no reivindica el carácter públic de la xarxa de transports i d’infraestructures el traspàs de la cual reclama, mostrant així la seva conformitat amb el model de titularitat i/o gestió privada dels serveis públics que defensa el Tripartit i que està aplicant a les xarxes d’ensenyament i sanitat públiques sota la seva gestió o en les propostes de gestió privada per a l’aeroport de El Prat. La PDD res no diu dels plans de privatització de Rodalies que acompanyaran el traspàs de les competències.

Finalment, tampoc la PDD no esmenta entre les seves exigències posar fi a les condicions de precarietat a que són sotmesos tant els treballadors i treballadores de les obres ferroviàries en curs (ja es comptabilitzen 13 morts i desenes de ferits) com els del Servei de Renfe – Rodalies, la plantilla del qual el govern autonòmic català vol fragmentar en diverses empreses.

Desvinculant l’exigència de cotes més grans de sobirania de les reivindicacions de la classe treballadora i dels sectors populars, la Plataforma pel dret a Decidir torna a mostrar, com ja va fer amb les mobilitzacions en defensa de la proposta d’Estatut consensuada al Parlament de Catalunya, el paper que juga com a instrument de pressió d’una burgesia catalana que aspira a nivells més alts d’autogovern en defensa dels seus interessos de classe.
&nbsp

Article publicat a A Luchar por el Socialismo nº 43, publicació mensual del PRT – Izquierda Revolucionaria, secció oficial a l’Estat Espanyol de la Lliga Internacional dels Treballadors – IV Internacional (LIT-CI)

Caos ferrovario en Catalunya

SOBRE LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR

El 1 de diciembre la Plataforma pel dret a decidir (Plataforma por el derecho a decidir, PDD) de Catalunya convoca una manifestación unitaria bajo el lema “¡Somos una nación y decimos basta! ¡Tenemos el derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras!” que cuenta con el apoyo de fuerzas integrantes del tripartito catalán (ERC, ICV, EUiA) y de CiU, el partido más genuino de la burguesía catalana. Junto a ellos, otras fuerzas políticas y sindicales (algunas CUP, la IAC…) y un amplio espectro de colectivos de la “sociedad civil” (Asociaciones de Vecinos, entidades culturales y recreativas…) denunciarán el caos viario de Catalunya y exigirán el traspaso de la red de transportes e infraestructuras. Junto a esta reivindicación, la PDD reclama la publicación de las balanzas fiscales entre Catalunya y el Estado y la recaudación y gestión de todos los impuestos por parte de la Autonomía.

Coincidiendo con el Tripartito y la patronal

Aunque las fuerzas más comprometidas en la gestión del orden político y social en Catalunya (PSC, patronal, CCOO y UGT) no figuran entre los convocantes, la manifestación viene a actuar como un elemento de presión a favor de las reivindicaciones del tripartito catalán y de los sectores patronales por él representados. Hace pocas semanas la patronal Foment del Treball denunciaba con dureza el déficit inversor del Estado en Catalunya y exigía la publicación de las balanzas fiscales. Ambas reivindicaciones son ejes centrales de la convocatoria. Por su parte el tripartito viene exigiendo –en el marco del desarrollo del nuevo Estatut, amenazado por el Tribunal Constitucional– mayor inversión, más protagonismo en la gestión de las infraestructuras, y mayor participación en la recaudación y gestión de impuestos desde Catalunya. Aunque expresados con mayor contundencia, lemas todos ellos también centrales.

Lo que la PDD no defiende

La PDD, en cambio, no se pronuncia contra el Tren de Alta Velocidad, un medio de transporte elitista y de gran impacto medioambiental cuya faraónica inversión pública, para satisfacción de las grandes constructoras, ha ido en detrimento de la mejora y potenciación de una red de ferrocarril popular y de calidad, provocando un grave deterioro de la red de cercanías.

Tampoco la PDD reivindica el carácter público de la red de transportes e infraestructuras cuyo traspaso reclama, mostrando con ello su conformidad con el modelo de titularidad y/o gestión privada de los servicios públicos que defiende el Tripartito y que viene aplicando en las redes de enseñanza y sanidad públicas que gestiona o en las propuestas de gestión privada para el aeropuerto de El Prat. La PDD calla completamente sobre los planes de privatización de Cercanías que acompañan al traspaso de las competencias.&nbsp &nbsp &nbsp

Finamente, tampoco la PDD menciona entre sus exigencias poner fin a las condiciones de precariedad a que se ven sometidos tanto los trabajadores de las obras ferroviarias en curso (ya se contabilizan 13 muertos y decenas de heridos), como los del servicio de Renfe-Cercanías, cuya plantilla el gobierno autonómico catalán quiere trocear entre diferentes empresas.

Desvinculando la exigencia de mayores cotas de soberanía de las reivindicaciones de la clase trabajadora y de los sectores populares, la Plataforma pel Dret a Decidir muestra de nuevo, como ya hizo con ocasión de las movilizaciones en defensa de la propuesta de Estatut consensuada en el parlamento catalán, su papel de instrumento de presión de una burguesía catalana que aspira a mayores cotas de autogobierno en defensa sus intereses de clase.


Artículo publicado en A Luchar por el socialismo, publicación mensual del PRT – Izquierda Revolucionaria, sección oficial en el Estado Español de la Liga Internacional de los Trabajadores – IV Internacional.