Signa per la llibertat d’Enric Duran/Firma por la libertad de Enric Duran

[CAST más abajo, ENG further down]

[CAT:]

SIGNA PER LA LLIBERTAT DE L’ENRIC DURAN!

A l’Enric se l’ha posat en presó provisional per silenciar-lo, perquè els bancs i alguns interessos polítics volen que la gent s’oblidi d’ell. Han aplicat aquesta mesura per un suposat "risc de fuga", però diversos textos, convocatòries i actes demostren que l’Enric havia tornat per quedar-se, perquè vol que es faci el judici, ja que aquest forma part de l’estratègia de denúncia contra el sistema financer.

Per aquests motius, demanem la seva llibertat.

SIGNA A: www.podem.cat/node/1897

DIFON !! Envieu aquest correu a totes les persones que creieu que volen solidaritzar-se amb l’Enric d’alguna manera. El dia 10 de maig entregarem totes les signatures individuals i col·lectives als jutjats.

Grup de suport a l’Enric Duran


[CAST:]

FIRMA POR LA LIBERTAD DE ENRIC DURAN!

A Enric se le ha puesto en prisión preventiva para silenciarlo, porque los bancos y algunos intereses políticos quieren que la gente se olvide de él.

Han aplicado esta medida por un supuesto "riesgo de fuga", pero varios textos, convocatorias y actos demuestran que Enric havia vuelto para quedarse, porque quiere que se celebre el juicio, ya que éste forma parte de la estrategia de denuncia contra el sistema financiero.

Por esos motivos, pedimos su libertad.

FIRMA A: www.podem.cat/es/node/1904

DIFUNDE!! Envía este correo a todas la personas que creáis que quieren solidarizarse con Enric. El día 10 de mayo entregaremos todas las firmas individuales y colectivas a los juzgados.

Grupo de apoyo a Enric Duran.


[ENG:]

SIGN FOR FREEDOM FOR ENRIC DURAN!

Enric is on remand (or protective custody) in order to be silenced, because the banks and some political interests want people to forget him.

They have applied this measure due to a supposed "escape risk", but several texts, calls and ceremonies prove that Enric had come back to stay, because he wants to face up to the court, beacuse it takes part in the strategy against the financial system.

That is why we ask for his freedom.

SIGN AT: www.podem.cat/en/node/1905

SPREAD IT!! Please, send the message to people who can be interested in giving their support to Enric. 10 th May, we are going to deliver the signatures to the court.

Enric Duran support’s group

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS