Rueda de prensa de la convocatoria a la manifestación del 31 de Enero en el País Valencià

Original, Valencià:

María del Mar Martínez&nbsp (Intersindical Valenciana),&nbsp Edgar Rubio&nbsp (Col•lectius de Joves Comunistes),Gumer Pardo&nbsp (Col•lectiu Autònom de Treballadors) i&nbsp Antonio Pérez Collado&nbsp (Confederació General del Treball) han presentat este matí en roda de premsa la convocatòria de manifestacions a València, Alacant i Castelló per al dissabte 31 de gener.

Amb el lema&nbsp “La crisi que la paguen els rics i els bancs. Pel treball digne: no a l’atur ni a la carestia. No a la directiva del retorn d’immigrants”&nbsp els 35 col•lectius que es coordinen en la Plataforma contra la crisi i pels drets socials es manifestaran en les tres províncies del País Valencià. L’hora d’eixida de les manifestacions és les&nbsp 18h30&nbsp i partiran des de la Plaça de Sant Agustí de València, les escales de l’IES Jorge Juan d’Alacant i la Plaça de la Independència de Castelló.

Antonio Pérez Collado&nbsp de CGT-PV va explicar que les protestes són continuïtat de les dos mobilitzacions anteriors organitzades per la Plataforma, “una fórmula que pretén arreplegar els plantejaments de lluita contra la crisi, però també contra la precarietat, l’aclaparament de les hipoteques, la falta de recursos econòmics… En definitiva, el malestar que viu la societat”. En este sentit, el secretari general de CGT-PV va destacar els “600.000 nous parats i les 800.000 famílies amb almenys un dels seus membres en l’atur” i va puntualitzar que el treball de la Plataforma és “&nbsp dinamitzar la lluita dels treballadors&nbsp ”.

Quant a la coincidència en dia i lloc,&nbsp que no en hora ni recorregut ni lema ni objectius, amb la manifestació de UGT i CC.OO., Pérez Collado va afirmar que “no podem anar en la mateixa amb els que fem culpables per còmplices de la situació actual de la classe treballadora. Perquè la pèrdua de drets socials i laborals s’ha produït amb la firma dels agents socials.&nbsp Eixir amb ells seria quasi com eixir amb la patronal&nbsp ”. A més, va recalcar l’evident diferència en els continguts dels lemes:&nbsp “dos continguts distints i dos formes de lluita distintes”.

A continuació,&nbsp Gumer Pardo&nbsp del CAT va incidir en el fet que “la crisi l’ha generada el capitalisme més especulatiu i depredador, un capitalisme que pretenen refundar però que no és ni refundable ni reformable”. Així, Pardo va declarar que “amb els discursos del govern, l’oposició i els agents socials no es veu com faran per a eixir d’esta situació” i va apuntar que la Plataforma “s’inscriu en el camp de l’anticapitalisme” pel que “el discurs és ben diferenciat i el plantejament és donar un pas endavant”&nbsp ja que “&nbsp la crisi l’han de pagar els que l’han generada. El representant del CAT va acabar mencionant Pedro Solbes “diu que han acabat amb el seu marge d’actuació i l’atur continua creixent”.

María del Mar Martínez&nbsp d’Intersindical Valenciana, va voler insistir per la seua banda en l’ampli nombre de sigles de la Plataforma: “És una plataforma molt plural, composta per treballadors, per gent d’a peu,té un caràcter popular&nbsp ”. “La campanya que es du a terme ha forçat que els grans sindicats, fins ara assentidors, hagen hagut de fer el gest de convocar perquè s’estaven quedant fora de la mobilització”.

Per a finalitzar,&nbsp Edgar Rubio&nbsp dels CJC va fer referència a la compareixença de Rodríguez Zapatero en un programa de televisió: “Zapatero va escenificar el discurs de la socialdemocràcia, es va quedar en una&nbsp predicació de bona fe&nbsp ”. A este respecte Rubio va instar a “no creure en les predicacions” perquè “la joventut i els treballadors hem de defendre els nostres drets lluitant&nbsp ”. A més, el jove va argumentar que “encara que la crisi es supere, este sistema mai deixarà de ser una guerra encoberta contra els interessos dels treballadors”. Va finalitzar concloent que la manifestació es fa de forma separada per què&nbsp “la gent no crega sinó que actue”.&nbsp

Traducción, Castellano:

María del Mar Martínez&nbsp (Intersindical Valenciana),&nbsp Edgar Rubio(Colectivos de Jóvenes Comunistas – CJC),&nbsp Gumer Pardo(Colectivo Autónomo de Trabajadores – CAT) y&nbsp Antonio Pérez Collado&nbsp (Confederación General del Trabajo – CGT) han presentado esta mañana en rueda de prensa la convocatoria de manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón para el sábado 31 de Enero.

Con el lema “La crisis que la paguen los ricos y los bancos. Por el trabajo digno: no al paro y la carestía. No a la directiva de retorno de inmigrantes” los&nbsp 35 colectivos&nbsp que se coordinan en la Plataforma contra la crisis y por los derechos sociales se manifestarán en las tres provincias del País Valencià. La hora de salida de las manifestaciones es a las&nbsp 18:30&nbsp y saldrán desde la Plaza de San Agustín de Valencia, las escaleras del IES Jorge Juan de Alicante y la Plaza de la Independencia de Castellón.

Antonio Pérez Collado&nbsp de CGT-PV ha explicado que las protestas son la continuidad de las dos&nbsp movilizaciones&nbsp anteriores organizadas por la Plataforma, “una fórmula que pretende recoger los planteamientos de lucha contra la crisis, pero también contra la precariedad, el embargo de las hipotecas, la falta de recursos económicos… en definitiva, el malestar que vive la sociedad“. En este sentido, el secretario general de CGT-PV ha destacado los “600.000 nuevos parados y las 800.000&nbsp familias&nbsp con al menos uno de sus miembros en paro” y va a puntualizar que el trabajo de la Plataforma es “dinamizar la lucha de los trabajadores“.

En cuanto a la coincidencia en día y lugar,&nbsp que no en hora ni recorido ni lema ni objetivos, con la manifestación de UGT y CCOO, Pérez Collado ha afirmado que “no podemos ir en la misma con los que hacemos culpables de complicidad de la situación actual de la clase trabajadora. Porque la pérdida de derechos sociales y laborales se ha producido con la firma de los agentes sociales.&nbsp Salir con ellos sería casi como salir con la patronal“. Además, ha recalcado la evidente diferencia en los contenidos de los lemas: “Dos contenidos diferentes y dos formas de lucha diferentes“.

A continuación,&nbsp Gumer Pardo&nbsp del CAT ha incidido en el hecho de que “la crisis la ha generado el capitalismo más especulativo y depredador, un capitalismo que pretenden refundar, pero que no es ni refundable ni reformable“. Así, Pardo ha declarado que “con el discurso del gobierno, la oposición y los agentes sociales no ven como pueden salir de esta situación” y ha apuntado que la Platafoma “se sitúa en el lado del anticapitalismo” por lo que “el discurso es bien diferenciado y el planteamiento es dar un paso adelante“, ya que la crisis “la tienen que pagar quienes la han provocado“. El representante del CAT ha acabado mencionando a Pedro Solbes: “dice que han terminado su margen de actuación y el paro sigue creciendo“.

María del Mar Martínez&nbsp de Intersindical Valenciana, ha querido insistir por su parte en el amplio número de siglas de la Plataforma: “Es una plataforma muy plural, compuesta por trabajadores, por gente de a pie,&nbsp tiene un carácter popular“. “La campaña que se ha llevado a cabo a forzado a los grandes sindicatos, hasta ahora consentidores, a hacer el gesto de convocar porque se estaban quedando fuera de la movilización“.

Para acabar,&nbsp Edgar Rubio&nbsp de los CJC ha hecho una referencia la comparecencia de Rodríguez Zapatero en un programa de televisión: “Zapatero ha escenificado el discurso de la socialdemocrácia, se queda en una&nbsp predicación de buena fé“. A este respecto, Rubio ha instado a “no creer en las predicaciones“, porque “la juventud y los trabajadores tienen que defender sus derechos luchando“. Además, el&nbsp joven&nbsp ha argumentado que “aunque se supere la crisis, este sistema nunca dejará de ser una guerra encubierta contra los intereses de los trabajadores“. Ha finalizado concluyendo que la manifestación se hace de forma separada para que “la gente no crea, sino que actúe“.&nbsp

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS