Roda de prensa per presentar la Plataforma Stop Kàrting i explicar el perquè del no al karting internacional

La Plataforma Stop Kàrting va organitzar una roda de premsa en la qual es llegí&nbsp un breu comunicat que resumia el per què de la creació de la Plataforma i els motius en contra del circuit de kàrting internacional de Llinars del Vallès, entre d’altres i un breu resum de les al.legacions plantejades.

CREACIÓ&nbsp DE LA PLATAFORMA

L'equip de govern de Llinars del Vallès (format per ERC i GIpLL), amb el vot favorable també&nbsp del PSC, el vot en contra del MALL i l’abstenció de CIU i PP, va aprovar inicialment en el ple extraordinari del 4 de juny de 2009 la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Llinars del Vallès per&nbsp emplaçar un circuit de kàrting internacional en un actual&nbsp connector ecològic situat al municipi de Llinars i tocant amb Cardedeu.

El 3 de juliol es creà&nbsp la Plataforma Stop Kàrting que aglutina entitats, grups municipals i ciutadans i ciutadanes a títol individual i que es posiciona en contra de l’emplaçament d’aquest circuit de kàrting.

MOTIUS EN CONTRA DE L’EMPLAÇAMENT DEL KÀRTING

Sense entrar a qüestionar sobre activitats del motor, entenem que l'emplaçament escollit no és l'adequat. Les raons molt resumidament són:

Malmet un connector biològic (entre els massissos del Montseny, el Montnegre-Corredor i la vall del Mogent i que té com a funció la biodiversitat, tant florística com faunística) i minva la cada cop més restringida riquesa paisatgística de tots de tota dos municipis i per tant, de la comarca.

Desapareix el buit no construït entre els dos municipis i es contradiu el model territorial escollit per tots dos municipis d’evitar la conurbació. Aquest canvi de model no es pot fer amb una modificació puntual de planejament, sinó amb una Revisió General del planejament de Llinars del Vallès.Entre 7.000 i 8000 persones de tres municipis quedaran afectades per l’impacte acústic directe: el barri de Sant Josep, el del Pla Moretó i el futur barri de la nova piscina a Llinars del Vallès; el&nbsp barri de Sant Julià d’Alfou a Sant Antoni de Vilamajor, i els barris de la Granada, el Poble Sec i dos futurs sectors residencials a Cardedeu. Hi haurà&nbsp un increment de mobilitat que afectarà&nbsp la nostra qualitat de vida, perquè incrementarà el nombre de vehicles circulant pels nostres carrers i per tant la contaminació i el soroll: al barri de Sant Josep, al carrer Granollers (al costat del futur casal de la gent gran i centre de dia) i a tots els habitatges que donin a la C-251, tant de Llinars com de Cardedeu.

Incrementaran les despeses municipals de manteniment, de control de la guàrdia urbana, del servei de neteja després de cada competició (el circuit de Montmeló i els municipis veïns en són&nbsp un exemple), dels possibles conflictes socials, etc.

El nombre de llocs de treball de nova creació&nbsp proposats des del projecte (7 el primer any i 13 al cinquè), considerem que no compensen les molèsties que es generaran als tres municipis ni la destrucció del territori que implica el circuit de kàrting.

La possible entrada de diners pel conveni que s'ha de signar entre el promotor privat i l’equip de govern de Llinars del Vallès (es parla d'una quantitat de 1.000.000 €, xifra que els grups de l’oposició a Llinars desconeixen), al nostre entendre seran ara uns diners fàcils aconseguits pel municipi de Llinars a costa de la qualitat de vida de moltes persones dels tres municipis i que a la llarga ens costaran cars a tots.

El valor patrimonial dels habitatges i solars dels barris propers a aquest circuit disminuirà ostensiblement per la pèrdua de qualitat de vida&nbsp i de benestar.

I el darrer punt perquè&nbsp tothom reflexioni: un municipi pot aspirar a “estar en el mapa” a costa de la qualitat de vida dels seus vilatants, de la destrucció del territori i del connector ecològic i de la pèrdua d’identitat del poble?

ACCIONS REALITZADES FINS AL 31 DE JULIOL

Tres presentacions públiques:

15 de juliol a Cardedeu

21 de juliol a Llinars

28 de juliol al barri de la Granada a Cardedeu

La creació&nbsp d’un blog informatiu que permet tenir tota la informació actualitzada

Redacció&nbsp d’unes al·legacions individuals a la modificació puntual del PGOU de Llinars, penjades al blog de la Plataforma.

Presentació&nbsp d’al·legacions:

En data 17 de juliol, al Pla Especial del Circuit de Kàrting, aprovat per decret d’alcaldia a Llinars.

En data 24 de juliol, al Pla Territorial Metropolità&nbsp de Barcelona.

En data 30 de juliol, a la modificació&nbsp puntual del PGOU de Llinars del Vallès.

ACCIONS PREVISTES DURANT EL MES D’AGOST I SETEMBRE

A Cardedeu:

A la festa major al Garitu venda de samarretes, repartiment d’enganxines i d’un bo d‘ajut econòmic a la Plataforma, un taller FES-TE LA TEVA PANCARTA STOP KÀRTING DE LLINARS! i divulgació de la informació.

Participació&nbsp en la bicicletada popular, organitzada per “La Coordinadora” de Llinars del Vallès.

A Llinars del Vallès:

Taller al local del MALL abans de la festa major: FES-TE LA TEVA PANCARTA STOP KÀRTING DE LLINARS!

Bicicletada popular per conèixer el connector ecològic del Pla Moretó&nbsp que organitza “La Cordinadora” de Llinars el dissabte 5 a les 17:00hores a la Plaça dels Països Catalans.

En general:

Entrevistes amb els diferents responsables polítics que han d’intervenir en l’aprovació d’aquest projecte de circuit de kàrting internacional.

Redacció&nbsp d’un manifest per donar a conèixer el posicionament de la Plataforma Stop Kàrting en l’àmbit local, comarcal i nacional.

Proposta d’un estudi que valori de forma alternativa les potencialitats del connector ecològic del Pla Moretó per redescobrir els valors propis de la zona i retrobar-los amb la ciutadania.

Presentació&nbsp del manifest i de l’estudi supramunicipal a les institucions públiques i privades

Presentació&nbsp de queixes al Síndic de Greuges per l’ordre de l’alcalde de tancar a la tarda&nbsp la totalitat del servei de registre el darrer dia d’exposició pública (en tres edificis municipals). Els motius eren perquè davant de l’ajuntament (un dels edificis) hi ha obres al carrer.

COM ADHERIR-SE A LA PLATAFORMA

Enviant al correu electrònic stopkartingllinars@gmail.com la sol·licitud d’adhesió, indicant nom i cognom, nom de l’entitat, telèfon de contacte i adreça electrònica.

COM PARTICIPAR EN LA PLATAFORMA

Participant en les reunions.

Participant en els grups de treball.

Fent una aportació&nbsp econòmica (Triodos Bank,&nbsp Núm.&nbsp de compte: 1491 0001 23 0010007645, indicant el concepte Stop Karting).

Parlant amb tothom, reenviant per correu electrònic la informació, demanant l’adhesió a les persones i institucions que coneguis i dient:

NO A L’EMPLAÇAMENT D’AQUEST KÀRTING A LLINARS DEL VALLÈS!!

BREU RESUM DE LES AL.LEGACIONS PLANTEJADES AL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ&nbsp DE BARCELONA&nbsp

En data 24 de juliol, les entitats membres de la Plataforma lliuraren les al.legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta figura de planejament és&nbsp de rang supramunicipal que inclou tots els municipis que configuren l’Àrea Metropolitana. L’al.legació discrepa amb la&nbsp proposta d’espais oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona concretament a la zona corresponent a l’espai obert del Pla del Morató i el Torrent del Fou que és o­n es pretén emplaçar el futur circuit internacional de kàrting (pàgina 138 de la Memòria General III i en el plànol corresponent 1.3 Espai oberts). Els motius fonamentals són:&nbsp

Perquè el classifica com a sòl no urbanitzable de protecció preventiva que en un futur s’hi poden delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades. Això contradiu i rebaixa la major protecció definida per l’actual planejament municipal (Pla General d’Ordenació Urbana de Llinars del Vallès, aprovació definitiva al 2003) com a sòl no urbanitzable de protecció de les connexions biològiques (clau 23). És a dir, dóna marge perquè aquest connector biològic deixi de ser-ho.

Perquè&nbsp estableix la possibilitat d’una conurbanització (continu urbà) entre els municipis de La Roca (barri de Santa Agnès de Malanyanes), Cardedeu, Llinars del Vallès, Vilalba i St. Celoni.

Per una banda, això&nbsp contradiu el model territorial de l’actual planejament de Llinars que estableix que el Pla del Morató i el Torrent del Fou siguin un buit no construït entre Cardedeu i Llinars que permeti la identitat dels dos pobles.

Per una altra, l’esmentada conurbanització té una dimensió aproximada de 12-14km, convertint-se en una vertadera barrera construïda entre el Parc Natural del Montnegre-Corredor i el Parc Natural del Montseny que malmetrà les connexions biològiques.

BREU RESUM DE LES AL.LEGACIONS PLANTEJADES A LA MODIFICACIÓ&nbsp PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS (MpPGOU)

En data 30 de juliol, les entitats membres de la Plataforma lliuraren les al.legacions a la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de Llinars del Vallès

Aquesta modificació puntual pretén implantar un centre esportiu per a la pràctica d'esports del motor en l’actual connector biològic del Pla del Morató i el Torrent del Fou. Les al.legacions discrepen amb l’emplaçament d’aquest circuit i els motius fonamentals són:&nbsp

Al.legació&nbsp 1, demana la nul·litat de la modificació del pla general d’ordenació de Llinars del Vallès per la implantació d’un circuit de karting a Llinars del Vallès:&nbsp

És una instal·lació que es pretén situar en una zona d’especial protecció per la connexió biològica i que contradiu el model territorial del Pla general de Llinars per evitar la conurbació entre els nuclis de Llinars i Cardedeu.&nbsp

No compleix amb els requeriments de caràcter ambiental, territorial i de mobilitat que exigeix la normativa d’aplicació.&nbsp

Una instal·lació&nbsp amb un impacte que supera el terme municipal de Llinars, i que hauria de ser fruit d’un estudi territorial de més abast.&nbsp

Al.legació&nbsp 2, la modificació del pla general és un frau de llei:&nbsp

Al emmascarar un canvi radical en el règim urbanístic del sòl per preveure un parc lúdic i un circuit esportiu amb aparcaments i hotels-residència de nova construcció (usos típics de sòl urbanitzable) en un espai de sòl no urbanitzable d’especial protecció o­n aquests usos estan expressament prohibits.&nbsp

El fet de mantenir l’espai com a sòl no urbanitzable implica que els promotors no tindran cap càrrega urbanística i es crea un greuja comparatiu envers d’altres promotors d’altres sectors urbanitzables.&nbsp

Les úniques activitats o equipaments que poden emplaçar-se&nbsp en sòl no urbanitzable són les d’interès públic. En cap cas s’acredita el pretès interès públic de l’actuació ni s’argumenta ni molt menys acredita que les activitats i instal·lacions proposades s’hagin d’instal·lar forçosament en terrenys rurals.&nbsp

Al.legació&nbsp 3, la modificació del pla general és inadequada com a instrument de planificació d’una actuació d’aquestes característiques:&nbsp

La localització proposada i abast de l’actuació fan insuficient l’instrument de planejament que es tramita i exigeix que hagi de ser a través d’un instrument de caràcter territorial, sectorial o de coordinació supramunicipal, el que avalui i determini l’emplaçament adequat per una instal·lació d’aquestes característiques i impactes generats com l’afectació d’elements d’interès supralocal com són un connector ecològic i l’espai lliure de separació intermunicipal, així com els impactes que generaria sobre les xarxes supralocals i locals.&nbsp

L’àmbit proposat afectat el constitueix l’entorn del Torrent del Fou, un element bàsic de connexió biològica i que alhora impedeix la conurbació entre els nuclis urbans de Llinars i de Cardedeu, com reconeix el Pla General d’ordenació de Llinars del Vallès com a model territorial. Una modificació puntual del planejament no és l’instrument adequat per modificar el model territorial, caldria formular de nou la revisió del planejament al municipi de Llinars.&nbsp

Al.legació 4, l’incompliment del procediment d’avaluació ambiental:&nbsp

L’aprovació inicial de la modificació puntual del planejament va ser aprovada en l’acord del ple extraordinari del 4 de juny de 2009 de l’Ajuntament de Llinars del Vallès. Per un altra banda, l’avanç de planejament de la modificació va ser presentada el 29 d’abril de 2009 al Departament de Medi Ambient, si bé, no hi ha constància de l’adopció de cap acord de Ple referent a l’aprovació de l’avanç de la Modificació del PGOU. I per tant, cal entendre nul·la de ple dret tota la tramitació de l’avanç de la MpPGOU.

Això&nbsp significa que la MpPGOU s’aprova en plena vigència de la nova Llei d’Avaluació ambiental del planejament urbanístic i per tant, considerem que s’incompleixen determinats aspectes:&nbsp

En l’aprovació inicial de la MpPGOU no hi constava el document de referència emès per l’òrgan ambiental competent ni l’”Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)”, documents que en el marc del principi de participació pública, han de ser objecte d’informació pública, i que el seu incompliment és causa de nul·litat de ple dret del pla. &nbsp

Al.legació&nbsp 5, insuficiències de la documentació ambiental per l’insuficient anàlisi i avaluació dels impactes de l’actuació, per la manca de motivació de la proposta i incompliment de la normativa d’aplicació.&nbsp

En el tràmit d’informació pública només hi constava l’“Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar” que no compleix amb els requisits exigits legalment per l’”informe de sostenibilitat”, segons el Reglament d’Urbanisme (l’article 70 del Decret 305/2006), donat que no conté cap referència a l’adequació de la proposta del Pla als principis i directrius del desenvolupament urbanístic sostenible, a la compatibilitat de l’actuació amb el vigent règim d’especial protecció i principalment la manca de la justificació d’alternatives en l’emplaçament del circuit de kàrting.&nbsp

Al.legació&nbsp 6, insuficiència i arbitrarietat de les previsions de la mobilitat generada.&nbsp

El càlcul que s’ha realitzat pel que fa a l’aforament de l’equipament no respon a les característiques de la instal·lació esportiva que es projecta, concretament no s’ajusta a les previsions que correspondrien en base als espais que s’estableixen per absorbir aforament i vehicles, espais que estan preparats i són aptes per acollir més del doble de les quantitats que estan previstes.&nbsp

La MpPGOU estableix que l’aforament màxim per dia és de 1.600 persones en curses internacionals (i que està per sota de 2.000) i per aquest motiu no cal complir el decret de mobilitat generada (el Decret 344/2006, de 19 de setembre). La qual cosa implica que el promotor s’estalvia d’avaluar la mobilitat d’una manera acurada, preveient l’impacte en totes les xarxes de mobilitat (vianants, bicicletes, transport col·lectiu i automòbils), la viabilitat de les mesures proposades i establint les mesures correctores corresponents, així com les fórmules de participació del promotor o promotora per col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada.&nbsp

Al.legació&nbsp 7, insuficiència i arbitrarietat de les previsions sobre la contaminació acústica.&nbsp

No s’està d’acord en com s’aplica a la MpPGOU la Llei 16/2002, de 11 de juliol de 2002, de Protecció contra la Contaminació Acústica: fer referència a l’annex 1 de la citada llei és errònia ja que els karts s’han d’acollir a l’annex 3 que regula les immissions produïdes per les activitats i el veïnat, en comptes de ser produïdes pels mitjans de transport: un kart no és com un cotxe, produeix soroll constantment i no com un cotxe que s’aproxima i s’allunya del receptor.&nbsp

El model predictiu alemany escollit en la MpPGOU no és un model concebut per l’avaluació de circuïts de Karting. A més, en les conclusions de l’estudi els autors no presenten una validació de l’estudi teòric mitjançant mesuraments en altres Kartings Internacionals, ni prenen dades d’altres estudis, dades internacionals, etc., que permetin establir certa correspondència entre els valors predictius i la realitat. &nbsp

L’estudi acústic es considera molt allunyat de la realitat, doncs la ruta més favorable per als vehicles que s’acostaran “de públic” serà a través de Cardedeu al tractar-se de la via més curta, prenent la carretera de Dosrius pel barri de Poble Sec fins a l’avinguda Rei Enjaume. Aquestes dues vies ja presenten una circulació elevada que comporta uns nivells acústics alts. Si afegim el previsible augment per culpa del Kàrting, el municipi de Cardedeu tindrà que afrontar el conseqüent risc de sobrepassar el límits acústics determinats en el seu mapa de capacitat acústica per culpa d’una activitat aliena al propi municipi. &nbsp

Per últim, en l’estudi acústic no s’avalua l’impacte d’aquest tipus d’instal·lació sobre la conservació de la fauna de l’entorn. Cal posar de relleu que la modificació puntual del POUM que es planteja manté la resta de sòl col·lindant com a sòl no urbanitzable d’especial protecció per a la biodiversitat forestal i agrícola així com sòl de protecció de les connexions biològiques. Amb el greuge que implicarà a la fauna.&nbsp

Al.legació 8, insuficiència i arbitrarietat de les previsions sobre la contaminació atmosfèrica per part de l’”Informe de sostenibilitat ambiental preliminar” (ISA preliminar)&nbsp

L’emplaçament del circuit de kàrting implicarà un increment notable de les emissions d’ òxids de nitrogen i de partícules sòlides totals i, amb relació a aquest fet, l’ISA preliminar no tracta el problema analitzant totes les causes i tots els efectes, ni establint mesures preventives i correctores, ja que es limita a dir que com que el sector té capacitat per rebre emissions de CO2 sense alterar significativament les condicions del medi i les emissions seran molt reduïdes, l’impacte serà moderat. En tot cas, no s’estableixen mesures per minimitzar l’impacte.&nbsp

L’ISA preliminar té un contingut insuficient i ni es justifica l’alternativa seleccionada a nivell de contaminació ambiental ni es descriuen les mesures previstes per al foment de la preservació i la millora del medi ambient i, concretament, de la qualitat de l’aire (objectius ambientals que fixa l’article 70 del Decret 305/2006 que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme).&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Al.legació&nbsp 9, manca d’exposició pública del conveni entre els promotors privats i l’equip de govern&nbsp

En la memòria econòmica (annex 2), pàgina 37 s’explicita que la societat Circuit de Kàrting de Catalunya té la voluntat de signar un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès. Aquest conveni no estava inclòs en l’expedient administratiu del punt de l’ordre del dia per aprovar inicialment la modificació puntual en el ple extraordinari del 4 de juny.&nbsp &nbsp

Degut a aquesta manca d’exposició pública de l’esmentat conveni, es desconeix els seus continguts i si aquests afecten a la tramitació urbanística en el sentit d’accelerar el procediment urbanístic. Si fos així, seria un conveni urbanístic o­n la Llei d’Urbanisme obliga que estiguin sotmesos a exposició pública.&nbsp

Fidela Frutos, regidora de Llinars del Vallès

Carles Roca, regidor de Cardedeu

Membres de la Plataforma Stop Kàrting&nbsp

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS