«Que haya una Guerra depende de los Estados Unidos»

[CASTELLANO]

“Que haya guerra depende de los EE.UU.”

“Si entran un milímetro en territorio norcoreano responderemos contundentemente”

“El presidente norteamericano está mal asesorado sobre Corea del Norte”

“El ataque surcoreano no fue ningún error”

Presidente de la Asociación de Amistad con Corea (KFA), este tarraconense de 37 años se ha convertido en el único occidental con voz autorizada para hablar en nombre de la República Popular de Corea del Norte. Es delegado especial honorario de este país asiático y delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con países extranjeros. Tiene pasaporte español y norcoreano.

¿Hay peligro real que el enfrentamiento entre las dos Coreas acabe en una guerra abierta?

Todo dependerá de la actitud de Corea del Sur y de sus aliados norteamericanos. Si durante las maniobras que hacen cruzan la frontera la respuesta será más fuerte y puede estallar la guerra.

¿Parece que el incidente de la isla de Yeonpyeong fue por confusión?

No fue ningún error. El día 23 a las 13 horas desde la isla de Yeonpyeong el ejército surcoreano empezó a bombardear territorio marítimo norcoreano. Nosotros nos pusimos en contacto con las autoridades surcoreanas y no se respondió hasta las 2.34 h, cuando lanzamos misiles de corto alcance sobre la isla para destruir las baterías desde las cuales los surcoreanos nos estaban atacando.

¿A qué distancia de la cuesta norcoreana caían los proyectiles surcoreanos?

La isla está a 20 kilómetros de distancia de Corea del Norte. Los proyectiles surcoreanos estallaban a sólo dos kilómetros de la costa.

El ministro de Defensa de Corea del Sur ha sido relevado, parece que porque la respuesta en Corea del Norte no fue bastante contundente como se le reclamaba…

No es una cuestión de contundencia, sino que no han respondido, y no han dado respuesta porque ellos mismos han admitido que estaban disparando contra aguas territoriales norcoreanas.

Es una lástima que después de las aproximaciones que habían hecho el Norte y el Sur esto se haya ido a pique…

Del 2000 al 2008, las conversaciones entre las dos Coreas iban muy bien y estábamos a un paso de la reunificación, pero cuando el Partido Nacional surcoreano ganó las elecciones se volvió a la confrontación.

Y esto que Obama llegó a la presidencia de los EE.UU. el 2008…

Se ha visto que Obama no tiene ningún tipo de conocimiento de Corea del Norte. Y ahora su administración se comporta de forma más dura contra Corea del Norte de cómo lo hacía el gobierno Bush.

¿La China los ha garantizado apoyo en caso de conflicto armado?

Tenemos una alianza militar con la China por razones históricas. Pero somos países diferentes políticamente y económicamente. Los intereses que tienen con los norteamericanos son demasiado fuertes porque la China participe militarmente en el conflicto.

Pues sin la China de aliado, militarmente lo pueden tener complicado en caso de guerra…

Por eso hemos utilizado la arma atómica como factor de disuasión, sino la tuviéramos ya nos habrían invadido como Irak. Ahora si nos atacan nos podemos defender lanzando misiles balísticos intercontinentales cargados con bombas de plutonio sobre territorio de los EE.UU..

¿Sabe que me está hablando de la apocalipsis…?

Luchamos por la independencia de un pueblo soberano que quiere ser respetado. Si nos invaden, responderemos.


PERFIL

El gobierno de Corea del Norte ha distinguido en reiteradas ocasiones Cao de Benós. Tiene la Medalla de la Amistad otorgada por la Suprema Asamblea del Pueblo de Corea del Norte. Incluso ha recibido el reconocimiento personal del líder norcoreano, Kim Jong-Il.

&nbsp

&nbsp
[CATALÀ]
&nbsp
“Que hi hagi guerra depèn dels EUA”
&nbsp
“Si entren un mil·límetre en territori nord-coreà respondrem contundentment”
&nbsp
“El president nord-americà està mal assessorat sobre Corea del Nord”
&nbsp
“L’atac sud-coreà no va ser cap error”

President de l’Associació d’Amistat amb Corea (KFA) aquest tarragoní de 37 anys s’ha convertit en l’únic occidental amb veu autoritzada per parlar en nom de la República Popular de Corea del Nord. És delegat especial honorari d’aquest país asiàtic i delegat especial del Comitè de Relacions Culturals amb països estrangers. Té passaport espanyol i nord-coreà.

Hi ha perill real que l’enfrontament entre les dues Corees acabi en una guerra oberta?

Tot dependrà de l’actitud de Corea del Sud i dels seus aliats nord-americans. Si durant les maniobres que fan creuen la frontera la resposta serà més forta i pot esclatar la guerra.

Sembla que l’incident de l’illa de Yeonpyeong va ser per confusió?

No va ser cap error. El dia 23 a les 13 hores des de l’illa de Yeonpyeong l’exèrcit sud-coreà va començar a bombardejar territori marítim nord-coreà. Nosaltres vam posar-nos en contacte amb les autoritats sud-coreanes i no es va respondre fins a les 2.34 h, quan vam llançar míssils de curt abast sobre l’illa per destruir les bateries des de les quals els sud-coreans ens estaven atacant.

A quina distància de la costa nord-coreana queien els projectils sud-coreans?

L’illa està a 20 quilòmetres de distància de Corea del Nord. Els projectils sud-coreans esclataven a només dos quilòmetres de la costa.

El ministre de Defensa de Corea del Sud ha estat rellevat, sembla que perquè la resposta a Corea del Nord no va ser prou contundent com se li reclamava…

No és una qüestió de contundència, sinó que no han respost, i no han donat resposta perquè ells mateixos han admès que estaven disparant contra aigües territorials nord-coreanes.

És una llàstima que després de les aproximacions que havien fet el Nord i el Sud això se n’hagi anat en orris…

Del 2000 al 2008, les converses entre les dues Corees anaven molt bé i estàvem a un pas de la reunificació, però quan el Partit Nacional sud-coreà va guanyar les eleccions es va tornar a la confrontació.

I això que Obama va arribar a la presidència dels EUA el 2008…

S’ha vist que Obama no té cap mena de coneixement de Corea del Nord. I ara la seva administració es comporta de forma més dura contra Corea del Nord de com ho feia el govern Bush.

La Xina els ha garantit suport en cas de conflicte armat?

Tenim una aliança militar amb la Xina per raons històriques. Però som països diferents políticament i econòmicament. Els interessos que tenen amb els nord-americans són massa forts perquè la Xina participi militarment en el conflicte.

Doncs sense la Xina d’aliat, militarment ho poden tenir complicat en cas de guerra…

Per això hem utilitzat l’arma atòmica com a factor de dissuasió, sinó la tinguéssim ja ens haurien envaït com a l’Iraq. Ara si ens ataquen ens podem defensar llançant míssils balístics intercontinentals carregats amb bombes de plutoni sobre territori dels EUA.

Sap que m’està parlant de l’apocalipsi…?

Lluitem per la independència d’un poble sobirà que vol ser respectat. Si ens envaeixen, respondrem.

PERFIL
El govern de Corea del Nord ha distingit en reiterades ocasions Cao de Benós. Té la Medalla de l’Amistat atorgada per la Suprema Assemblea del Poble de Corea del Nord. Fins i tot ha rebut el reconeixement personal del líder nord-coreà, Kim Jong-Il.
NOTICIAS ANTICAPITALISTAS