El Prat de LLobregat (Barcelona) Amazon i pla d’ocupació: beneficis per empreses i engrunes pels treballadors (cat-cast)

Publicidad

Por Lucha Internacionalista

Després de diferents informacions, finalment Promoció Econòmica del Prat va decidir obrir un termini d’inscripció a la seva borsa de treball, a partir de la qual es realitzarien les contractacions per a la nova plataforma logística. Segons explica a través d’un breu reportatge de TV3 Marta Mayordomo, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, la funció d’aquest àrea de l’ajuntament seria la de fer un seguiment detallat de cada persona que acudeixi a inscriure’s per a, posteriorment, posar en contacte amb l’empresa aquells perfils que més s’adeqüessin a les ofertes una vegada les rebessin.

La veritat és que aquest seguiment no ha resultat diferent a l’habitual o específic per a aquesta ocasió: les persones interessades acudeixen a Promoció, s’inscriuen o bé actualitzen el seu currículum facilitant la seva informació laboral i/o acadèmica detalladament, i se’ls insta a visitar periòdicament la web del Servei Local d´Ocupació amb l’objectiu que sigui la pròpia persona inscrita en la borsa d’ocupació l’encarregada de gestionar la seva candidatura. És a dir, un procediment estàndard sense intencionalitat aparent de trobar perfils específics per remetre’ls a l’empresa o de proporcionar orientació sobre la base d’uns llocs de treball concrets. A més, s’ha descobert que, tant les ofertes publicades a la web del SLO com unes altres dins d’aquest procés de selecció, seran gestionades per diferents empreses de treball temporal.

Costa intuir el paper de l’ajuntament en aquest procés i és difícil de creure que el fet d’estar inscrit/a en la borsa d’ocupació del Prat sigui una garantia davant de qualsevol candidatura de qualsevol de les ofertes que les ETTs anuncien als seus webs i que poden ser trobades fàcilment sense haver de passar per el «filtre» de l’ajuntament. Per contra, sembla un intent de penjar-se la medalla i amagar la falta de compromís per assegurar treball de qualitat per els/les pratenques, alhora que es converteixen en còmplices de les ETTs i, amb això, de la precarietat laboral. A més, cal afegir que l’Ajuntament ha «perdonat» a Amazon més de 12 milions d’euros en aplicar-li l’impost de construccions i instal·lacions com a magatzem de tipus mitjà, tot i que es tracta d’una instal·lació d’uns 60.000 m2 totalment robotitzada1 .

En definitiva, gens de nou sota el sol, sobretot si tenim en compte el pla d’ocupació anunciat per aquest 2017.

Pla d’ocupació: pa per a l’empresa, gana pel treballador

L’ajuntament anuncia a so de bombo i platerets2 un pla de 4.000.000 d’euros per fomentar l’ocupació i l’economia en la seva revista del mes de maig, dels quals 1.225.000 provindrien del pressupost municipal. Malgrat la propaganda, reconeixen la contractació temporal, l’atur de llarga durada, la dificultat de dones i joves per accedir al mercat laboral i les 1.913 persones aturades sense prestació, com a punts foscos al mercat de treball del Prat.

En el balanç del pla de 2016 parlen de 260 contractes laborals, dels quals no s’especifiquen les condicions (excepte els 38 del Pla Municipal d’Urgència Social), ni si es tracta o no de contractacions directes. D’altra banda, estan les 62 ajudes a emprenedors i les exempcions fiscals a 138 empreses. Si mirem les proporcions, entre les empreses beneficiades i els contractes creats resulta que per cada 200 beneficiats empresarials (62+ 138), hi ha 260 treballadors/es beneficiaris/es reals. El que no ens diuen és quantes d’aquestes persones contractades l’any passat segueixen encara treballant, com tampoc ens diuen com els va als/les emprenedors/ es: segons el Consell Econòmic i Social en l’informe de març de 2016, es reconeix que més del 60% de les noves empreses tanquen en els primers 3 anys de vida.

Ja en el pla de 2017, trobem que part dels 1,2 milions del pressupost municipal anirà destinada, bàsicament, a engreixar empreses privades que tenen per objectiu l’orientació i la formació, és a dir, a maquillar les dades de l’atur i no a crear ocupació. Podem dir que això beneficia a 719 persones, però no quantes d’elles acabaran sent contractades i, en cas que ho siguin, en quines condicions ho faran.

D’altra banda, el pla d’aquest any contempla que altres 374 aconsegueixin un contracte a través de les ajudes a la contractació, suposadament apostant fermament pel contracte indefinit i assegurant un sou de 1000 euros (871 nets) més prorrateig de les pagues. Però la veritat és que, en les ajudes a les empreses, també primen els contractes d’un any (no indefinits) amb 2000 euros, així fins a arribar als 5000 euros de prima per indefinits, per a aturats/ des de llarga durada. Tot això contrasta amb el Pla d’Ocupació d’Emergència Social, iniciativa de contractació directa que solament inclou 40 llocs de treball.

La concepció privatitzadora és clara: propaganda d’ajuda a les empreses. Segons l’ajuntament d’ICV, l’ocupació l’han d’oferir les empreses a partir dels seus interessos i beneficis: els milions han d’anar per a elles i no a resoldre la desocupació alhora que s’atenen les necessitats socials.

No estranya, doncs, el contrast entre l’escàs milió d’euros del pla d’ocupació enfront dels gairebé 12 milions que costarà el projecte d’enderrocament i posterior rehabilitació del teatre modernista de l’Artesà, un projecte megalòman que no respecta el llegat arquitectònic patrimoni cultural del nostre municipi. I, com dèiem al principi, la política amb Amazon els pinta de cos sencer: 12 milions per a l’empresa i ETTs i gana pels i les treballadores del Prat.

Raquel Riaños
Membre d’Alternativa d’Esquerres- El Prat de Llobregat

Notes 
https://www.facebook.com/elprateconomia/videos/1886629198270017/
http://revista.elprat.cat/221/#24
Revista El Prat, maig 2017, pág 25-27

http://luchainternacionalista.org/spip.php?article3126

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Amazon y plan de empleo municipal: beneficios para las empresas y migas para los trabajadores

En el primer trimestre de este año comenzó el proceso de selección para la próxima apertura del nuevo centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat, cuya actividad comenzará en otoño de 2017.

Tras diferentes informaciones, finalmente Promoció Econòmica del Prat decidió abrir un plazo de inscripción en su bolsa de empleo, a partir de la cual se realizarían las contrataciones para la nueva plataforma logística. Según explica a través de un breve reportaje de TV3 Marta Mayordomo, teniente de alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, la función de este área del ayuntamiento sería la de hacer un seguimiento pormenorizado de cada persona que acuda a inscribirse para, posteriormente, poner en contacto con la empresa aquellos perfiles que más se adecuaran a las ofertas una vez las recibieran.Lo cierto es que ese seguimiento no ha resultado diferente al habitual o específico para esta ocasión: las personas interesadas acuden a Promoció, se inscriben o bien actualizan su curriculum facilitando su información laboral y/o académica detalladamente, y se les insta a visitar periódicamente la web del Servei Local d´Ocupació con el objetivo de que sea la propia persona inscrita en la bolsa de empleo la encargada de gestionar su candidatura. Es decir, un procedimiento estándar sin intencionalidad aparente de encontrar perfiles específicos para remitirlos a la empresa o de proporcionar orientación en base a unos puestos de trabajo concretos. Además, se ha descubierto que, tanto las ofertas publicadas en la web del SLO como otras dentro de este proceso de selección, van a ser gestionadas por diferentes empresas de trabajo temporal.

Cuesta intuir el papel del ayuntamiento en este proceso y es difícil de creer que el hecho de estar inscrito/a en la bolsa de empleo del Prat sea una garantía frente a cualquier candidatura de cualquiera de las ofertas que las ETTs anuncian en sus webs y que pueden ser encontradas fácilmente sin tener pasar por el «filtro» del ayuntamiento. Por el contrario, parece un intento de colgarse la medalla y esconder la falta de compromiso por asegurar trabajo de calidad para los/las pratenses, a la vez que se convierten en cómplices de las ETTs y, con ello, de la precariedad laboral. A todo esto hay que añadir que el Ayuntamiento ha «perdonado» a Amazon más de 12 millones de euros al aplicarle el impuesto de construcciones e instalaciones como almacén de tipo medio, siendo que se trata de una instalación de alrededor de 60.000 m2 totalmente automatizada.

En definitiva, nada nuevo bajo el sol, sobre todo si tenemos en cuenta el plan de empleo anunciado para este 2017.

Plan de empleo: pan para la empresa, hambre para el trabajador 

El ayuntamiento anuncia a bombo y platillo2 un plan de 4.000.000 de euros para fomentar la ocupación y la economía en su revista del mes de mayo, de los cuales 1.225.000 provendrían del presupuesto municipal. A pesar de la propaganda, reconocen la contratación temporal, el paro de larga duración, la dificultad de mujeres y jóvenes para acceder al mercado laboral y las 1.913 personas desempleadas sin prestación, como puntos oscuros en el mercado de trabajo de El Prat.

En el balance del plan de 2016 hablan de 260 contratos laborales, de los cuales no se especifican las condiciones (excepto los 38 del Plan Municipal de Urgencia Social), ni si se trata o no de contrataciones directas. Por otra parte, están las 62 ayudas a emprendedores y las exenciones fiscales a 138 empresas. Si miramos las proporciones, entre las empresas beneficiadas y los contratos creados resulta que por cada 200 beneficiados empresariales ((62+ 138), hay 260 trabajadores/as beneficiarios/as reales. Lo que no nos dicen es cuántas de esas personas contratadas el año pasado siguen aún trabajando, como tampoco nos dicen cómo les va a los/as emprendedores/as: según el Consejo Económico y Social en el informe de marzo de 2016, se reconoce que más del 60% de las nuevas empresas cierran en los primeros 3 años de vida.

Ya en el plan de 2017, encontramos que parte de los 1,2 millones del presupuesto municipal irá destinada, básicamente, a engordar empresas privadas que tienen por objetivo la orientación y la formación, o sea, a maquillar los datos del paro y no a crear empleo. Podemos decir que esto beneficia a 719 personas, pero no cuántas de ellas acabarán siendo contratadas y, en caso de que lo sean, en qué condiciones lo harán.

Por otro lado, el plan de este año contempla que 374 consigan un contrato a través de las ayudas a la contratación, supuestamente apostando firme por el contrato indefinido y asegurando un sueldo de 1000 euros (871 netos) más prorrateo de las pagas. Pero lo cierto es que, en las ayudas a las empresas, también priman los contratos de un año (no indefinidos) con 2000 euros, así hasta llegar a los 5000 euros de prima por indefinidos para parados/ as de larga duración. Todo esto contrasta con el Plan de Empleo de Emergencia Social, iniciativa de contratación directa que solamente incluye 40 puestos de trabajo.

La concepción privatizadora es clara: propaganda de ayuda a las empresas. Según el ayuntamiento de ICV, el empleo lo tienen que ofrecer las empresas a partir de sus intereses y beneficios: los millones han de ir para ellos y no a resolver el desempleo a la vez que se atienden las necesidades sociales.

No extraña, pues, el contraste entre el escaso millón de euros del plan de empleo frente a los casi 12 millones que costará el proyecto de derribo y posterior rehabilitación del teatro modernista de l’Artesà, un proyecto megalómano que no respeta el legado arquitectónico patrimonio cultural de nuestro municipio. Y, como decíamos al principio, la política con Amazon los pinta de cuerpo entero: 12 millones para la empresa y ETTs para los y las trabajadoras del Prat.

Raquel Riaños
Alternativa d’Esquerres- El Prat

Notas
https://www.facebook.com/elprateconomia/videos/1886629198270017/
http://revista.elprat.cat/221/#24
Revista El Prat, maig 2017, pág 25-27

http://luchainternacionalista.org/spip.php?article3125

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More