O BNG condena o ataque sionista e reclama no Parlamento a ruptura de relacións con Israel

No marco das iniciativas que se están a desenvolver en Galiza nestes días en solidariedade co pobo palestiniano, mobilizacións cidadás, comunicados de apoio, etc… o Bloque Nacionalista Galego&nbsp presentou no Parlamento de Galiza unha proposición que condena o ataque sionista contra a franxa de Gaza e pide que a Xunta&nbsp se dirixa ao goberno español solicitándolle a ruptura de relacións diplomáticas e comerciais con Israel.

INICIATIVA DO BNG

Á Mesa do Parlamento

O Gupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG) ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei en Pleno, relativa a condena do ataque sionista contra a franxa de Gaza, en Palestina.
Nos últimos días o exército de Israel está a bombardear de forma indiscriminada a franxa de Gaza. Os danos coñecidos a pesar do apagón informativo decretado polo Goberno israelí, falan de máis de 300 mortos, moitos deles nenos e nenas e máis de mil feridos, moitos deles de gravidade. Estas vítimas véñense a sumar os máis de 5.000 palestinos mortos dende o inicio da segunda Intifada, 900 deles menores de idade. Este ataque militar, verdadeiro crime de guerra, é o colofón da blocaxe perpetrada polo Estado de Israel contra o pobo de Gaza hai máis dun ano e que xa provocara unha grave crise humanitaria. O Parlamento de Galiza, a meio de esta iniciativa, quer manifestar a súa solidariedade co pobo de Palestina, facer un chamamento á fin inmediata da agresión contra Gaza e instar do Estado Español e do conxunto da comunidade internacional a condena desta agresión e a imposición ao estado de Israel de sancións diplomáticas e comerciais.

A tal fin formúlase a seguinte Proposición non de lei:

 1. O Parlamento de Galiza condena a agresión militar sionista contra Gaza, reclamando o fin de calquera operación militar, e da blocaxe criminal á que o Estado de Israel está a someter á franxa de Gaza.
 2. O Parlamento de Galiza insta da Xunta a demandar do Goberno español:
 • A suspender as relacións diplomáticas e económicas co Estado de Israel en tanto este non poña fin a agresión militar e á blocaxe contra a franxa de Gaza.
 • A instar o cumprimento das resolucións 242 e 338 da o­nU relativas á retirada israelí dos territorios ocupados e o dereito do pobo de Palestina ao retorno e autodeterminación nacional.
 • A promover no marco das Nacións Unidas o envió inmediato dunha misión de observación e interposición co fin de garantir a fin do ataque e da blocaxe contra a franxa de Gaza.
 • Santiago de Compostela, 30 de Decembro de 2008


  TRADUCCIÓN A ESPAÑOL
  En el marco de las iniciativas que se están desarrollando en Galiza en estos días en solidaridad con el pueblo palestino, movilizaciones ciudadanas, comunicados de apoyo, etc… el Bloque Nacionalista Galego presentó en el Parlamento de Galiza una proposición que condena el ataque sionista contra la franja de Gaza y pide que la Xunta&nbsp se dirija al gobierno español solicitándole la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

  INICIATIVA DEL BNG

  A la Mesa del Parlamento

  El Gupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG) al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley en Pleno, relativa a la condena del ataque sionista contra la franja de Gaza, en Palestina.


  En los últimos días el ejército de Israel está bombardeando de forma indiscriminada la franja de Gaza. Los daños conocidos a pesar del apagón informativo decretado por el Gobierno israelí, hablan de más de 300 muertos, muchos de ellos niños y niñas y más de mil heridos, muchos de ellos de gravedad. Estas víctimas se vienen a sumar a los más de 5.000 palestinos muertos desde el inicio de la segunda Intifada, 900 de ellos menores de edad. Este ataque militar, verdadero crimen de guerra, es el colofón del bloqueo perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo de Gaza hace más de un año y que ya había provocado una grave crisis humanitaria. El Parlamento de Galiza, por medio de esta iniciativa, quiere manifiestar su solidaridad con el pueblo de Palestina, hacer un llamamiento al fin inmediata de la agresión contra Gaza e instar del Estado Español y del conjunto de la comunidad internacional la condena de esta agresión y la imposición al estado de Israel de sanciones diplomáticas y comerciales.

  A tal fin se formula la siguiente Proposición no de ley:


  1. El Parlamento de Galiza condena la agresión militar sionista contra Gaza, reclamando el fin de cualquier operación militar, y del bloqueo criminal al que el Estado de Israel está sometiendo a la franja de Gaza.
  2. El Parlamento de Galiza insta de la Xunta a demandar del Gobierno español:
  • A suspender las relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel en tanto este no ponga fin la agresión militar y al bloqueo contra la franja de Gaza.
  • A instar el cumplimiento de las resoluciones 242 y 338 de la o­nU relativas a la retirada israelí de los territorios ocupados y el derecho del pueblo de Palestina al retorno y autodeterminación nacional.
  • A promover en el marco de las Naciones Unidas el envió inmediato de una misión de observación e interposición con el fin de garantizar la fin del ataque y del bloqueo contra la franja de Gaza.

  Santiago de Compostela, 30 de Diciembre de 2008  NOTICIAS ANTICAPITALISTAS