Nación Andaluza saúda ao Pobo Traballador Galego no seu Día Nacional

Desde Nación Andaluza queremos transmitir un saúdo ao Pobo Traballador Galego no día nacional da súa patria. Ámbolos pobos estamos unidos por lazos milenarios de interrrelación. Tamén os movementos nacionais de ámbolos países posúen unha longa historia de colaboración, como o demostran as relacións entre os galeguistas e os andalucistas históricos,  e a participación de Blas Infante na revista “Nós”.

Galicia e Andalucía comparten o ser dúas nacións negadas, ocupadas e oprimidas por un mesmo imperialismo, o español, ademais das consecuencias socioeconómicas e políticas de ser dúas terras ás que lles foron impostos uns papeis semellantes de dependencia e subsidiariedade. Como consecuencia, ámbolos pobos, do mesmo xeito que o resto dos que permanecen baixo o xugo españolista, non só posuímos un mesmo inimigo, España e os seus estados, senón que compartimos idéntico camiño de liberación nacional e social, como pobos traballadores. A independencia e o socialismo como idénticas metas para romper as ataduras do inimigo nacional e de clase.

Os diversos pobos traballadores baixo a bota do imperialismo español non podemos caer na trampa que nos tenden as elites dominantes, que pretenden manternos divididos e enfrontados para facilitar a perpetuación da ocupación e a explotación. Por contraposición, os diversos pobos traballadores temos o deber manternos unidos e de apoiarnos mutuamente nas nosas respectivas loitas. Toda actitude de menosprezo ou infravaloración dun pobo cara a outro, calquera tipo de acusación de responsabilidade cara a outro con respecto á situación propia, é facerlle o xogo a España, ao Capital e aos seus fieis lacayos, as burguesías propias. Sexan cales sexan os argumentos ou as bandeiras en que se envolvan, son actitudes contrarrevolucionarias.

Os distintos colectivos sociais e políticos da esquerda independentista, temos a obrigación para cos nosos pobos, a clase obreira e a humanidade, de combater as formulacións deste tipo e de construír a solidariedade entre as nacións negadas, o apoio mutuo entre os pobos oprimidos e o internacionalismo proletario entre os traballadores. Neste sentido, reiteramos a necesidade da coordinación entre os movementos de liberación nacional dos distintos pobos peninsulares e insulares, con vistas á unidade de acción fronte ao inimigo común, sempre dentro do máis escrupuloso respecto ás circunstancias de cada pobo e cada nación, así como á diversidade de estratexias que diso se deriva, e a autonomía de cada organización.

Vivan Galiza e Andalucía ceibes e socialistas!

Nación Andaluza – Comisión Permanente

 


 

Desde Nación Andaluza queremos transmitir un saludo al Pueblo Trabajador Gallego en el día nacional de su patria. Ambos pueblos estamos unidos por lazos milenarios de interrelación. También los movimientos nacionales de ambos países poseen una larga historia de colaboración, como lo demuestran las relaciones entre los galleguistas y los andalucistas históricos  y la participación de Blas Infante en la revista “Nos”.

Galicia y Andalucía comparten el ser dos naciones negadas, ocupadas y oprimidas por un mismo imperialismo, el español, además de las consecuencias socioeconómicas y políticas de ser dos tierras a las que les han sido impuestos unos papeles semejantes de dependencia y subsidiariedad. Como consecuencia, ambos pueblos, al igual que el resto de los que permanecen bajo el yugo españolista, no sólo poseemos un mismo enemigo, España y sus estados, sino que compartimos idéntico camino de liberación nacional y social, como pueblos trabajadores. La independencia y el socialismo como idénticas metas para romper las ataduras del enemigo nacional y de clase.

Los diversos pueblos trabajadores bajo la bota del imperialismo español no podemos caer en la trampa que nos tienden las élites dominantes, que pretenden mantenernos divididos y enfrentados para facilitar la perpetuación de la ocupación y la explotación. Por contraposición, los diversos pueblos trabajadores tenemos el deber mantenernos unidos y de apoyarnos mutuamente en nuestras respectivas luchas. Toda actitud de menosprecio o infravaloración de un pueblo hacia otro, cualquier tipo de acusación de responsabilidad hacia otro con respecto a la situación propia, es hacerle el juego a España, al Capital y a sus fieles lacayos, las burguesías propias. Sean cuales sean los argumentos o las banderas en que se envuelvan, son actitudes contrarrevolucionarias.

Los distintos colectivos sociales y políticos de la izquierda independentista, tenemos la obligación para con nuestros pueblos, la clase obrera y la humanidad, de combatir los planteamientos de este tipo y de construir la solidaridad entres las naciones negadas, el apoyo mutuo entre los pueblos oprimidos y el internacionalismo proletario entre los trabajadores. En este sentido, reiteramos la necesidad de la coordinación entre los movimientos de liberación nacional de los distintos pueblos peninsulares e insulares, con vistas a la unidad de acción frente al enemigo común, siempre dentro del más escrupuloso respeto a las circunstancias de cada pueblo y cada nación, así como a la diversidad de estrategias que de ello se deriva, y la autonomía de cada organización.

¡Vivan Galicia y Andalucía libres y socialistas!

En Andalucía a 25 de julio de 2012

 

http://www.nacionandaluza.info/comunicados/25%2007%2012.html

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS