La interpolar sud: una vegada més la DG de Carreteres obvia el procediment ambiental

[Traducción al castellano]

LA INTERPOLAR SUD: UNA VEGADA MÉS LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES OBVIA EL PROCEDIMENT AMBIENTAL

La consulta de l’estudi preliminar d’impacte ambiental de la C-35 o Interpolar sud&nbsp entre Parets i la Roca del Vallès descobreix l’incompliment del PITC i la manca d’avenços en el canvi de model de mobilitat

El tràmit

El DMAH ha sotmès a consultes prèvies, per determinar-ne el seu abast, l’estudi preliminar d’impacte ambiental de la nova carretera C-35 entre Parets i la Roca, estudi promogut per la Direcció General de Carreteres. La nova carretera de connexió C-35 i C-17 és la via coneguda com a Interpolar sud.

El termini per presentar suggeriments finalitza el 21 de setembre. Podeu consultar l’estudi preliminar a
http://appdmah.gencat.cat/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/3290c7ad-8717-11de-b6d3-6573f617701c/Memoria+ambiental+C-35+Parets-La+Roca.pdf/1250640000242/1253491200242/Memoria%20ambiental%20C-35%20Parets-La%20Roca.pdf

Una lectura diferent

Des de l’ADENC, més enllà del propi estudi preliminar, volem destacar algunes qüestions:

– L’estudi preliminar reconeix que hi ha pendent un estudi d’avaluació estratègica (en redacció) sobre el corredor vinculat a la interpolar. Sorprèn doncs que la Direcció General de Carreteres estigui impulsant la tramitació administrativa (l’encàrrec és del febrer del 2008) de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental d’aquest tram sense disposar de l’avaluació ambiental del corredor que es requereix prèviament. Estem en un període de recessió econòmica i la Direcció General de Carreteres encarrega estudis de vies de les quals no sabem encara si la seva necessitat és prioritària (ho ha de determinar l’estudi d’avaluació ambiental). Aquesta manera de fer (abans el carro que els bous) és la millor manera de condicionar la redacció de l’estudi d’avaluació ambiental del corredor. La Direcció General de Carreteres obvia sovint la legislació ambiental en els expedients que tramita (no és el primer cas). A més, l’encàrrec de l’estudi d’avaluació ambiental es deriva d’una obligació contemplada en la memòria ambiental del PITC (Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, el planejament sectorial vigent aprovat el 2006), pàgina 188 i següents, en les quals es determina el procediment per a establir les prioritats i criteris d’implementació del pla. Així s’estableix que les actuacions a partir del 2016 hauran de ser sotmeses a un procés d’avaluació ambiental per determinar la necessitat de la seva programació (avançament o exclusió), a través d’una anàlisi per corredor de mobilitat que estableixi els objectius de repartiment modal i els serveis necessaris que s’han d’implementar per assolir-los (eines de gestió incloses).

– Malgrat que la utilització d’un mateix corredor per a una nova via és un fet de caràcter positiu, aquest enllaç esdevé un lateral de l’autopista. Com és que a altres punts del Vallès aquests laterals (B-30) han estat executats pel Ministerio de Fomento? Ens podem estalviar aquesta nova via desplaçant el peatge troncal de la Roca o fent gratuïts alguns enllaços? L’estalvi podria ser derivat a altres actuacions, per exemple de transport col·lectiu? Tenim una correcta coordinació entre el Ministerio de Fomento i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques?

– A l’alçada de l’enllaç amb la C-60 ja es preveu una rotonda d’enllaç amb la traça que la Generalitat dibuixa al PTMB per al Quart Cinturó o Ronda del Vallès i el vial que enllaça aquesta via amb la C-60. Les coses ja estan prou madures com per poder avançar-se? Què hi diuen els partits que integren el Govern de la Generalitat? I el Ministerio de Fomento ja dóna por bo aquesta enllaç amb el seu Quart Cinturó?

– El PITC (Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, el planejament sectorial vigent aprovat el 2006) estableix amb caràcter general dues fases d’execució, una fins al 2016 i una segona posterior (vegeu-ne el detall a la "Memòria econòmica i financera", pàgines 126-149). Per a la C-35 Molins de Rei-Sant Celoni (pàgina 143) determina una inversió total de 140 milions d’euros (21 per abans del 2016, i 119 per a la segona fase) sense establir quins trams estan inclosos en cada fase. Des del 2007 i fins ara la Direcció General de Carreteres ha encarregat estudis informatius diversos relacionats de no totes les parts de la Interpolar o C-35 (Papiol-Sant Cugat, Sant Cugat-Can Sant Joan, Can Sant Joan-Sabadell, i Parets-la Roca) amb una estimació de cost d’execució per part de GISA de 144’3 milions (27’3, 20, 25 i 72, respectivament). Just a principis d’agost el conseller de Política Territorial i Obres Públiques aprovava l’estudi informatiu del tram el Papiol-Sant Cugat, amb una inversió estimada de 47 milions d’euros (un 72% d’increment respecte al previst en el PITC, i per tant, ja superior a l’establert al PITC en la primera fase d’execució.

La lògica de les actuacions

Malgrat que es poden redactar estudis informatius i no encarregar la redacció de projectes executius ni la construcció dels projectes, resulta obvi afirmar que la mateixa Direcció General de Carreteres està fent una lectura laxa del PITC, desoint-ne el marc normatiu (temporalització de les actuacions, memòria ambiental, memòria econòmica). Amb tot, allò més greu és allò que s’intueix: el manteniment de les inversions en xarxa viària per damunt de la concreció dels objectius en repartiment modal que volem assolir en corredors on l’oferta de transport col·lectiu en continu (podeu fer el recorregut de l’AP-7 al Vallès amb transport col·lectiu?) és inexistent. Sembla que alguna cosa no està prou ben coordinada a la Secretaria per a la Mobilitat, o que no en fem res de les lectures progressistes de la Llei de Mobilitat, Directrius Nacionals de Mobilitat, PITC o Pla per a la Mitigació del Canvi Climàtic, entre molts d’altres.

Ens arriben molts missatges sobre la necessitat de canviar el model de mobilitat, però l’acció del&nbsp Departament de Política Territorial i Obres Públiques sembla estar captiva d’un model de mobilitat que ja sabem que està desfasat. Una vegada més, reclamem l’ordre lògic en les actuacions del Departament, i que es paralitzin les tramitacions relatives a la Interpolar o C-35 fins a disposar de l’avaluació ambiental estratègica d’aquest corredor de mobilitat.

ADENC
El Vallès, 25 d’agost de 2009

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS