“La defensa de les pensions és una lluita contra la desigualtat social” (cat/cast)

Publicidad

Per Marea Pensionista

Versió en Catalá:

Només la punta de l’iceberg

És parlar de pensions i començar a deprimir-se perquè les demandes dels jubilats contra la congelació de les seves pagues imposada pel govern del PP és només la punta de l’iceberg d’un objectiu molt més pervers. Tot i la petita gran victòria que representa que per primera vegada una jutgessa hagi obviat el criteri del Tribunal Constitucional i s’hagi pronunciat a favor dels demandants, els advocats del Col·lectiu Ronda Miguel Arenas i Àlex Tisminetzky tenen clar que la lluitaserà llarga i complicada.

Recorden que al marge de la sentència que el govern central recorrerà, el que està veritablement en joc és evitar que les desigualtats socials entre rics i pobres s’incrementin encara més.

La clau per aconseguir-ho i evitar que es privatitzin les pensions com pretenen els bancs i el govern central és la mobilització ciutadana. La lluita de la Marea Pensionista és l’exemple a seguir.

Àlex Tisminetzky i Miguel Arenas

Cristina Palomar

Els advocats del Col·lectiu Ronda Miguel Arenas i Àlex Tisminetzky assessoren la Marea Pensionista en la seva lluita contra la congelació de les pensions del govern del PP. Tot i tenir-ho tot en contra, una sentència favorable els anima a seguir endavant.

(P) Per primera vegada un jutjat de Barcelona ha donat la raó a un grup de jubilats que ha demandat el govern Rajoy per no actualitzar les seves pensions amb l’IPC. Podem parlar d’una gran victòria?

(R) M.A./À.T. La sentència ve a dir que hi ha una sèrie de normatives europees que serien aplicables aquí i que fan que la no revaloració de les pensions del PP no sigui legal.El resultat més immediat és que a tots aquests pensionistes se’ls aplica l’IPC i això és una victòria molt important, tot i que forma part d’una lluita més global contra les desigualtats socials. Com a advocats del Col·lectiu Ronda estem assessorant la Marea Pensionista, un moviment social que s’ha fet molt fort i que també participa en altres lluites.

(P)  De quantes demandes estem parlant?

(R) Calculem que només a Barcelona s’han presentat entre 5.000 i 8.000 demandes, però estem segurs que la xifra augmentarà a mesura que els jutges emetin sentències favorables.

(P) Fins ara la majoria de demandes s’han desestimat. Quina ha estat la raó?

(R) Les demandes dels jubilats van arribar al Tribunal Constitucional, que va emetre una sentència no jurídica sinó política assegurant que la revaloració de les pensions no era un dret consolidat. Això no té cap mena de sentit.Tanmateix, molts jutges vancenyir-se a aquest pronunciament del Constitucional per desestimar les demandes.

(P) Són demandes individuals?

(R) Sí que ho són: l’avantatge d’això és que ha obligat els afectats a mobilitzar-se. L’efecte pervers del cas és que els pensionistes que els ha tocat el jutjat del social número 12 han guanyat el cas i cobraran l’actualització de la pensió. La resta, no. Esperem que la resolució favorable es vagi estenent a la resta de jutjats.

(P) Si passa això l’Estat haurà de tornar molts diners als jubilats.

(R) El veritable problema no són els diners, sinó que la  societat està qüestionant el sistema. A més, les sentències favorables provocaran una allau de demandes. Hi ha molta por que aquesta situació es produeixi, però en cap cas no és culpa dels pensionistes.

(P) La Marea Pensionista ha denunciat les traves de l’administració per cedirlos sales per explicar el cas als pensionistes. També hi ha demandants que han rebut cartes dels seus advocats informant-los de la possibilitat d’acabar pagant una multa per contravenir el Constitucional.

(R) El cas de les pensions és un tema polític. Els pensionistes són una bossa de vots passiva i els fa por que es polititzin.

(P) Quina normativa heu utilitzat per defensar els pensionistes?

(R) Sobretot la Carta Social Europea que Espanya ha ratificat i que, per tant, l’ha d’assumir perquè és d’aplicació directa. Entenem que quan diu que les pensions s’han d’actualitzar d’acord amb el cost de la vida està parlant de l’IPC. I no només parlem de normatives europees, també estem parlant de tractats internacionals que diuen que la Seguretat Social ha de ser progressivament millorable. A partir d’aquí, el govern del PP fa trampa perquè diu que en lloc de l’IPC aplicarà una pujada que a la pràctica significa la congelació de les pensions.

(P) L’Estat pot recórrer la sentència?

(R) Sí, però ha de pagar igualment. El que no pagarà seràels endarreriments fins que hi hagi una sentència ferma. De totes formes, el tema va per a llarg perquè estem parlant de tres o quatre anys. La previsió és que el cas arribarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els obligarà a prendre una decisió. També pot anar al Tribunal Suprem o fins i tot a Europa. Com que parlem de l’incompliment de la Carta Social Europea podem arribar fins al Comitè Europeu dels Drets Socials. No descartem res.

(P) Hi ha qui diu que aquesta congelació de les pensions forma part d’una conxorxa per fer-nos més pobres.

(R) El tema de les pensions és només la punta de l’iceberg perquè la reforma de les prestacions de la Seguretat Social és encara més trista. La gent que està a l’atur està cobrant subsidis de 425 euros des de fa cinc anys sense cap mena d’actualització. En el cas de les pensions, han reformat el complement de mínims, han incrementat el nombre d’anys que necessitem per accedir a jubilacions anticipades o ordinàries, han vinculat el compliment de mínims a la residència a Espanya…tot plegat tindrà uns efectes devastadors. I a més a més, ara tenim en l’horitzó la data del 2019 a partir de la qual es començarà a aplicar el factor de sostenibilitat, que ningú no sap com funciona malgrat que la llei ja està aprovada.

(P) En què consisteix?

(R) Suposarà reduir encara més la pensió que cobren els  jubilats perquè s’han inventat una fórmula que inclou l’esperança de vida com a factor per calcular la pensió. La perversitat és brutal: diuen que situen l’edat de jubilació als 67 perquè s’ha incrementat l’esperança de vida i al 2019 et reduiran la pensió per la mateixa raó.Estan aplicant dues vegades la mateixa penalització.

(P) Quina és la pensió real a Espanya a dia d’avui?

(R) La pensió mitjana és de 889 euros mensuals. Si hi ha aproximadament 8,5 milions de pensionistes a Espanya, quasi 2,5 milions estan cobrant pensions mínimes que ni tan sols arriben als 600 euros. Aquestes pensions són les que estan més afectades per les reformes. Tot això comportarà que dintre d’uns anys encara hi haurà més gent que no arribarà ni al sou mínim.

 (P) Suposo que en el cas de les dones pensionistes, el panorama és més desolador.

(R) Si analitzem aquestes dades en clau de gènere, la situació és encara pitjor perquè d’aquests quasi 2,5milions de pensions mínimes, més d’un 1,5 milions corresponen a dones. L’Estat està reformant les pensions perquè al final siguin pagues miserables.

(P) Pot ser és un pla maquiavèl·lic per treure’s de sobre l’excedent de jubilats. Si els paguem menys, viuran pitjor i es moriran abans…

(R) S’ha parlat de la pauperització de les pensions publiques i és cert. Ens estan deixant un país de pobres.La gent haurà treballat tota la vida per cobrar una misèria.

(P) Sempre la podrán complementar amb un pla de pensions privat.

(R) Això és precisament l’objectiu final. Els bancs volen gestionar els diners de la Seguretat Social i tenen tot el suport de l’Estat.

(P) Les reformes de les pensions no són monopoli del PP. El PSOE també ha endurit les condicions per cobrar-les.

(R) La mateixa reforma es va fer l’any 1994. Es va crear el Pacte de Toledo amb l’excusa que el sistema era insostenible i des d’aleshores hem anat a pitjor.

Email: mareapensionista@gmail.com

Web: http://mareapensionista.org/

 

Versión en castellano:

«La defensa de las pensiones es una lucha contra la desigualdad social»

Sólo la punta del iceberg

Es hablar de pensiones y empezar a deprimirse que las demandas de los jubilados contra la congelación de sus pagas impuesta por el gobierno del PP es sólo la punta del iceberg de un objetivo mucho más perverso. A pesar de la pequeña gran victoria que representa que por primera vez una jueza haya obviado el criterio del Tribunal Constitucional y se haya pronunciado a favor de los demandantes, los abogados del Col.letiu Ronda Miguel Arenas y Alex Tisminetzky tienen claro que la lucha será larga y complicada.

Recuerdan que al margen de la sentencia que el gobierno central recurrirá, lo que está verdaderamente en juego es evitar que las desigualdades sociales entre ricos y pobres se incrementen aún más.

La clave para lograrlo y evitar que se privaticen las pensiones como pretenden los bancos y el gobierno central es la movilización ciudadana. La lucha de la Marea Pensionista es el ejemplo a seguir.

Cristina Palomar

Los abogados del Colectivo Ronda Miguel Arenas y Alex Tisminetzky asesoran a la Marea Pensionista en su lucha contra la congelación de las pensiones del gobierno del PP. A pesar de tener todo en contra, una sentencia favorable les anima a seguir adelante.

(P) Por primera vez un juzgado de Barcelona ha dado la razón a un grupo de jubilados que ha demandado al gobierno Rajoy por no actualizar sus pensiones con el IPC. Podemos hablar de una gran victoria?

(R) M. A. / À.T. La sentencia viene a decir que hay una serie de normativas europeas que serían aplicables aquí y que hacen que la no revalorización de las pensiones del PP no sea legal. El resultado más inmediato es que en todos estos pensionistas se les aplica el IPC y esto es una victoria muy importante, aunque forma parte de una lucha más global contra las desigualdades sociales. Como abogados del Colectivo Ronda estamos asesorando a la Marea Pensionista, un movimiento social que se ha hecho muy fuerte y que también participa en otras luchas.

(P) ¿De cuántas demandas estamos hablando?

(R) Calculamos que sólo en Barcelona se han presentado entre 5.000 y 8.000 demandas, pero estamos seguros de que la cifra aumentará a medida que los jueces emitan sentencias favorables.

(P) Hasta ahora la mayoría de demandas se han desestimado. ¿Cuál ha sido la razón?

(R) Las demandas de los jubilados llegaron al Tribunal Constitucional, que emitió una sentencia no jurídica sino política asegurando que la revalorización de las pensiones no era un derecho consolidado. Esto no tiene ningún tipo de sentido. También, muchos jueces van ceñirse a este pronunciamiento del Constitucional para desestimar las demandas.

(P) Son demandas individuales?

(R) Sí lo son: la ventaja de esto es que ha obligado a los afectados a movilizarse. El efecto perverso del caso es que los pensionistas que les ha tocado el juzgado de lo social número 12 han ganado el caso y cobrarán la actualización de la pensión. El resto, no. Esperamos que la resolución favorable se vaya extendiendo al resto de juzgados.

(P) Si ocurre esto el Estado tendrá que volver mucho dinero a los jubilados.

(R) El verdadero problema no es el dinero, sino que la sociedad está cuestionando el sistema. Además, las sentencias favorables provocarán una avalancha de demandas. Hay mucho miedo de que esta situación se produzca, pero en ningún caso es culpa de los pensionistas.

(P) La Marea Pensionista ha denunciado las trabas de la administración para cederles  salas para explicar el caso a los pensionistas. También hay demandantes que han recibido cartas de sus abogados informándoles de la posibilidad de terminar pagando una multa por contravenir al Constitucional.

(R) El caso de las pensiones es un tema político. Los pensionistas son una bolsa de votos pasiva y les da miedo que se politicen.

(P) ¿Qué normativa ha utilizado para defender los pensionistas?

(R) Sobre todo la Carta Social Europea que España ha ratificado y que, por tanto, debe asumir porque es de aplicación directa. Entendemos que cuando dice que las pensiones se actualizarán de acuerdo con el coste de la vida está hablando del IPC. Y no sólo hablamos de normativas europeas, también estamos hablando de tratados internacionales que dicen que la Seguridad Social debe ser progresivamente mejorable. A partir de aquí, el gobierno del PP hace trampa porque dice que en lugar del IPC aplicará una subida que en la práctica significa la congelación de las pensiones.

(P) El Estado puede recurrir la sentencia?

(R) Sí, pero tiene que pagar igualmente. Lo que no pagará será los atrasos hasta que haya una sentencia firme. De todas formas, el tema va para largo porque estamos hablando de tres o cuatro años. La previsión es que el caso llegará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los obligará a tomar una decisión. También puede ir al Tribunal Supremo o incluso en Europa. Como hablamos del incumplimiento de la Carta Social Europea podemos llegar hasta el Comité Europeo de Derechos Sociales. No descartamos nada.

(P) Hay quien dice que esta congelación de las pensiones forma parte de una conjura para hacernos más pobres.

(R) El tema de las pensiones es sólo la punta del iceberg para que la reforma de las prestaciones de la Seguridad Social es aún más triste. La gente que está en paro está cobrando subsidios de 425 euros desde hace cinco años sin ningún tipo de actualización. En el caso de las pensiones, han reformado el complemento de mínimos, han incrementado el número de años que necesitamos para acceder a jubilaciones anticipadas o ordinarias, han vinculado el cumplimiento de mínimos en la residencia en España … todo ello tendrá unos efectos devastadores. Y además, ahora tenemos en el horizonte la fecha del 2019 a partir de la cual se empezará a aplicar el factor de sostenibilidad, que nadie sabe cómo funciona a pesar de que la ley ya está aprobada.

(P) ¿En qué consiste?

(R) Supondrá reducir aún más la pensión que cobran los jubilados porque se han inventado una fórmula que incluye la esperanza de vida como factor para calcular la pensión. La perversidad es brutal: dicen que sitúan la edad de jubilación a los 67 porque se ha incrementado la esperanza de vida y el 2019 te reducirán la pensión por la misma razón. Están aplicando dos veces la misma penalización.

(P) ¿Cuál es la pensión real en España a día de hoy?

(R) La pensión media es de 889 euros mensuales. Si hay aproximadamente 8,5 millones de pensionistas en España, casi 2,5 millones están cobrando pensiones mínimas que ni siquiera llegan a los 600 euros. Estas pensiones son las que están más afectadas por las reformas. Todo ello conllevará que dentro de unos años aún habrá más gente que no llegará ni al sueldo mínimo.

(P) Supongo que en el caso de las mujeres pensionistas, el panorama es más desolador.

(R) Si analizamos estos datos en clave de género, la situación es aún peor porque de estos casi 2,5 millones de pensiones mínimas, más de un 1,5 millones corresponden a mujeres. El Estado está reformando las pensiones para que al final sean pagas miserables.

(P) Puede ser es un plan Maquiavélico para quitarse de encima el excedente de jubilados. Si les pagamos menos, vivirán peor y se morirán antes…

(R) Se ha hablado de la pauperización de las pensiones públicas y es cierto. Nos están dejando un país de pobres. La gente habrá trabajado toda la vida para cobrar una miseria.

(P) Siempre la podrán complementar con un plan de pensiones privado.

(R) Esto es precisamente el objetivo final. Los bancos quieren manejar el dinero de la Seguridad Social y tienen todo el apoyo del Estado.

(P) Las reformas de las pensiones no son monopolio del PP. El PSOE también ha endurecido las condiciones para cobrarlas.

(R) La misma reforma se hizo en 1994. Se creó el Pacto de Toledo con la excusa de que el sistema era insostenible y desde entonces hemos ido a peor.

Nota: Este articulo ha sido publicado en la Revista CARRER  138 de la FAVB

 

Email: mareapensionista@gmail.com

Web: http://mareapensionista.org/

 

 

 

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More