La CUP Capgirem Barcelona denuncia el sobredimensionamiento de la Dirección de TMB y exige que se eliminen cargos directivos y sueldos privilegiados

Publicidad

[Català]

Aquests últims dies els mitjà de comunicació Catalunya Plural ha anunciat que aconseguirà allò que la plantilla de Bus i Metro de TMB portaven anys reclamant: La transparència en tot allò relatiu a les condicions laborals i salarials dels 571 membres de l’equip directiu de TMB fora de conveni.

Malgrat els anuncis de la Presidenta de TMB, Mercedes Vidal, la publicació dels sous dels 21 màxims directius d’aquesta empresa pública ha sigut obligada en guanyar Catalunya Plural el litigi que mantenia amb TMB davant la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) que l’obliga a revelar tota la informació requerida abans de l’1 d’octubre d’aquest any.

Segons aquest mitjà de comunicació aquesta informació s’ha d’entregar retroactivament des de 2007.

Per la nostra la part la CUP-AE ja va intentar aconseguir aquesta informació mitjançant el Parlament de Catalunya. En concret el 17 de juliol de 2013 la diputada Isabel Vallet va preguntar al llavors Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila.

La CUP-AE va continuar entrant per escrit tota una bateria de preguntes per escatir les condicions dels membres fora de conveni de TMB i altres questions de la Direcció TMB. Les respostes van continuar sent igual de decepcionants i sense cap concreció.

Donat que la CUP Capgirem Barcelona encara no teníem representació a l’Ajuntament de Barcelona va presentar juntament amb la Coordinadora Obrera Sindical (COS) d’autobusos de TMB una querella criminal contra el llavors President i Vicepresident de TMB (Joaquim Forn i Dídac Pestaña, de CiU i PSC respectivament).

Malgrat que la querella va ser arxivada la Direcció de TMB es va veure forçada a publicar unes taules salarials mitjans del personal fora de conveni i es va fer pública la quantitat que TMB havia gastat (2.685.039,84€) per compensar als sindicats CCOO/UGT/SIT malgrat que no hi havia cap sentencia judicial que ho avalés.

Un cop la CUP Capgirem Barcelona va entrar al consistori barceloní, el 5 d’agost de 2015 en el primer Consell d’administració amb la nostra presència vam realitzar les següents propostes que incloïen la publicació de les condicions laborals i salarials de les 571 persones fora de conveni a TMB.

En no rebre cap resposta per part de la nova Direcció de TMB (Mercedes Vidal, Presidenta, Antonio Poveda, Vicepresident i Enric Cañas, Conseller delegat) vam presentar el 8 de setembre una petició de sol·licitud d’informació.

El 20 de febrer de 2016, enmig del conflicte laboral tant de Bus com de Metro de TMB vam realitzar una roda de premsa on denunciàvem l’opacitat de la Direcció, el seu sobre dimensionament, la col·locació d’excàrrecs polítics i les il·legalitats realitzades amb sindicats afins a la Direcció.

Així mateix el 26 de febrer vam realitzar preguntar oral al Ple de l’Ajuntament en relació als sous dels membres fora de conveni de TMB.

L’1 de març el nostre grup municipal va presentar una nova petició d’informació que, avui dia, encara no ha sigut resposta.

El 29 d’abril vam tornar a realitzar preguntar oral al Ple de l’Ajuntament en relació a l’incompliment de la sentència que afirma que s’han de passar 293 membres fora de conveni de Metro a dintre de conveni.

I, per últim, el 21 de juny vam presentar una altra petició d’informació que tampoc ha sigut contestada.

Per tot lo anterior molt ens temem que la informació que acabi publicant la Direcció de TMB no sigui exactament la requerida per Catalunya Plural i pel conjunt dels treballadors i treballadores de Bus i Metro i obligada per la GAIP.

Cosa que ens obligaria a realitzar les denuncies pertinents i exigir la imposició de multes segons el règim sancionador si no acaba fent-se pública la política empresarial en relació a l’aparell directiu de TMB. Des del nostre grup municipal estarem molt a l’aguait.

Des de la CUP Capgirem Barcelona volem manifestar en relació a les dades publicades fins el moment que:

-A les dades dels 21 màxims directius de TMB manquen les dades dels 550 membres de l’equip directiu fora de conveni.

Recordem que a l’any 2014 Autobusos de TMB tenia fora de conveni: 2 Adjunts a vicepresidència, 31 Directors, 6 Adjunts de Direcció, 3 Coordinadors, 6 Caps, 3 Gerents de Metro, 6 Altres càrrecs de Metro, 29 CGOL’s, 119 Responsables, 52 Tècnics, 6 Analistes, 4 Secretaries de Direcció, 5 Metgesses i infermeres i 7 Altres càrrecs.

Recordem que a l’any 2014 Metro de TMB tenia fora de conveni: 28 Directors, 3 Caps, 3 Gerents, 11 Supervisors sala CCM, 121 Responsables, 53 Tècnics, 31 Enginyers, 3 Secretaries de Direcció, 4 redactores del Gabinet de premsa, 3 Metgesses i infermeres, 3 de Cooperació internacional, 2 Consultors i 9 Altres càrrecs.

-A les dades dels 21 màxims directius de TMB manca per saber si als complements estan quantificades les guàrdies en caps de setmana, el variable i els beneficis socials que gaudeixen.

-Recordem que segons s’ha indicat aquesta informació hauria de ser pública des del 2007. En aquell moment l’Alcalde era Jordi Hereu i la Presidenta de TMB era Assumpta Escarp (les dos del PSC). 

Més tard, al 2011 el canvi d’Alcalde de Xavier Trias, va comportar el canvi de President de TMB, Joaquim Forn, (els dos de CiU).

Tant PSC com CiU haurien de donar explicacions per la manca de transparència durant tots aquests anys.

Ens va resultar indignant que la Presidenta de TMB parles enmig del conflicte laboral dels sous de les plantilles però no dels sous dels directius, igualment ens sembla una manca de respecte que Mercedes Vidal parli ara de la gran responsabilitat dels càrrecs directius, un cop ha sigut obligada a fer públic els seus sous, oblidant-se que qui transporta cada dia vides humanes són els treballadors i treballadores de Bus i Metro.

No és d’estranyar que amb aquesta visió del mon del treball des de la Presidència no s’hagi ni plantejat incloure un representant de la plantilla de Bus i un representant de Metro, elegit pels propis treballadors i treballadores, al Consell d’administració.

La jerarquització existent a TMB des de les oficines de Zona Franca fins a les pròpies cotxeres forma part d’un model pròpiament capitalista de les relacions laborals que des de la nostra formació rebutgem de pla.

El nostre grup municipal manifesta que l’estructura directiva de TMB està sobredimensionada, que rep unes quantitats econòmiques privilegiades i exigim que s’eliminin càrrecs directius, així com aquest sous de privilegi.

De totes maneres aquest només seria un primer pas si volem capgirar la política de gestió privada que es realitza a les empreses públiques com és TMB.

El control progressiu dels treballadors i treballadores públiques pel que fa a la seva producció de servei, supeditada i en harmonia al desenvolupament del control col·lectiu per part de la població sobre els mateixos serveis i produccions, és una passa necessària en el camí cap a una societat i una economies d’horitzó col·lectivista d’autogestió treballadora des de cada lloc de treball.

[Castellano]

Estos últimos días los medio de comunicación Cataluña Plural ha anunciado que conseguirá lo que la plantilla de Bus y Metro de TMB llevaban años reclamando: La transparencia en todo lo relativo a las condiciones laborales y salariales de los 571 miembros del equipo directivo de TMB fuera de convenio.

A pesar de los anuncios de la Presidenta de TMB, Mercedes Vidal, la publicación de los sueldos de los 21 máximos directivos de esta empresa pública ha sido obligada al ganar Cataluña Plural el litigio que mantenía con TMB ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) que le obliga a revelar toda la información requerida antes del 1 de octubre de este año.

Según este medio de comunicación esta información se debe entregar retroactivamente desde 2007.

Por nuestra parte la CUP-AE ya intentó conseguir esta información mediante el Parlamento de Cataluña. En concreto el 17 de julio de 2013 la diputada Isabel Vallet preguntó al entonces Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila.

La CUP-AE continuó entrando por escrito toda una batería de preguntas para averiguar las condiciones de los miembros fuera de convenio de TMB y otras cuestiones de la Dirección TMB. Las respuestas continuaron siendo igual de decepcionantes y sin ninguna concreción.

Dado que la CUP Capgirem Barcelona todavía no teníamos representación en el Ayuntamiento de Barcelona presentó junto con la Coordinadora Obrera Sindical (COS) de autobuses de TMB una querella criminal contra el entonces Presidente y Vicepresidente de TMB (Joaquim Forn y Dídac Pestaña, de CiU y PSC respectivamente).

A pesar de que la querella fue archivada la Dirección de TMB se vio forzada a publicar unas tablas salariales medios del personal fuera de convenio y se hizo pública la cantidad que TMB había gastado (€ 2.685.039,84) para compensar los sindicatos CCOO / UGT / SIT aunque no había ninguna sentencia judicial que lo avalara.

Una vez la CUP Capgirem Barcelona entró en el consistorio barcelonés, el 5 de agosto de 2015 en el primer Consejo de administración con nuestra presencia realizamos las siguientes propuestas que incluían la publicación de las condiciones laborales y salariales de las 571 personas fuera de convenio en TMB.

Al no recibir ninguna respuesta por parte de la nueva Dirección de TMB (Mercedes Vidal, Presidenta, Antonio Poveda, Vicepresidente y Enrique Cañas, Consejero delegado) presentamos el 8 de septiembre una petición de solicitud de información.

El 20 de febrero de 2016, en medio del conflicto laboral tanto de Bus como de Metro de TMB realizamos una rueda de prensa donde denunciábamos la opacidad de la Dirección, su sobre dimensionamiento, la colocación de ex cargos políticos y las il · legalidades realizadas con sindicatos afines a la Dirección.

Asimismo el 26 de febrero realizamos preguntar oral en Pleno del Ayuntamiento en relación a los sueldos de los miembros fuera de convenio de TMB.

El 1 de marzo nuestro grupo municipal presentó una nueva petición de información que, hoy en día, todavía no ha sido respuesta.

El 29 de abril volvimos a realizar preguntar oral al Pleno del Ayuntamiento en relación al incumplimiento de la sentencia que afirma que se deben pasar 293 miembros fuera de convenio de Metro dentro de convenio.

Y, por último, el 21 de junio presentamos otra petición de información que tampoco ha sido contestada.

Por todo lo anterior mucho nos tememos que la información que acabe publicando la Dirección de TMB no sea exactamente la requerida para Cataluña Plural y por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Bus y Metro y obligada por la GAIP.

Lo que nos obligaría a realizar las denuncias pertinentes y exigir la imposición de multas según el régimen sancionador si no termina haciéndose pública la política empresarial en relación al aparato directivo de TMB. Desde nuestro grupo municipal estaremos muy al acecho.

Desde la CUP Capgirem Barcelona queremos manifestar en relación a los datos publicados hasta el momento que:

-A Los datos de los 21 máximos directivos de TMB carecen los datos de los 550 miembros del equipo directivo fuera de convenio.

Recordemos que el año 2014 Autobuses de TMB tenía fuera de convenio: 2 Adjuntos a vicepresidencia, 31 Directores, 6 Adjuntos de Dirección, 3 Coordinadores, 6 Cabos, 3 Gerentes de Metro, 6 Otros cargos de Metro, 29 CGOL s, 119 Responsables , 52 Técnicos, 6 Analistas, 4 Secretarías de Dirección, 5 Médicas y enfermeras y 7 Otros cargos.

Recordemos que el año 2014 Metro de TMB tenía fuera de convenio: 28 Directores, 3 Cabos, 3 Gerentes, 11 Supervisores sala CCM, 121 Responsables, 53 Técnicos, 31 Ingenieros, 3 Secretarías de Dirección, 4 redactoras del Gabinete de prensa, 3 Médicas y enfermeras, 3 de Cooperación internacional, 2 Consultores y 9 Otros cargos.

-A Los datos de los 21 máximos directivos de TMB falta para saber si los complementos están cuantificadas las guardias en fines de semana, el variable y los beneficios sociales que disfrutan.

Recordemos que según se ha indicado esta información debería ser pública desde 2007. En ese momento el Alcalde era Jordi Hereu y la Presidenta de TMB era Assumpta Escarp (las dos del PSC).

Más tarde, en 2011 el cambio de Alcalde Xavier Trias, conllevó el cambio de Presidente de TMB, Joaquim Forn, (los dos de CiU).

Tanto PSC como CiU deberían dar explicaciones por la falta de transparencia durante todos estos años.

Nos resultó indignante que la Presidenta de TMB hablas medio del conflicto laboral de los sueldos de las plantillas pero no los sueldos de los directivos, igualmente nos parece una falta de respeto que Mercedes Vidal hable ahora de la gran responsabilidad de los cargos directivos, una vez ha sido obligada a hacer público sus sueldos, olvidándose de que quien transporta cada día vidas humanas son los trabajadores de Bus y Metro.

No es de extrañar que con esta visión del mundo del trabajo desde la Presidencia no se haya ni planteado incluir un representante de la plantilla de Bus y un representante de Metro, elegido por los propios trabajadores y trabajadoras, en el Consejo de administración.

La jerarquización existente en TMB desde las oficinas de Zona Franca hasta las propias cocheras forma parte de un modelo propiamente capitalista de las relaciones laborales que desde nuestra formación rechazamos de plano.

Nuestro grupo municipal manifiesta que la estructura directiva de TMB está sobredimensionada, que recibe unas cantidades económicas privilegiadas y exigimos que se eliminen cargos directivos, así como este sueldos de privilegio.

De todas formas este sólo sería un primer paso si queremos cambiar la política de gestión privada que se realiza en las empresas públicas como es TMB.

El control progresivo de los trabajadores y trabajadoras públicas en cuanto a su producción de servicio, supeditada y en armonía el desarrollo del control colectivo por parte de la población sobre los mismos servicios y producciones, es un paso necesario en el camino hacia una sociedad y una economías de horizonte colectivista de autogestión trabajadora desde cada puesto de trabajo.

http://capgirembcn.cat/index.php/la-cup-capgirem-barcelona-denuncia-el-sobre-dimensionament-de-la-direccio-de-tmb-i-exigeix-que-es-retallin-sous-i-carrecs-directius/

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More