Informe sobre les promeses electorsals de comunicacions viàries i transport

1PRESENTACIÓ

En aquest Informe de la Comissió de Seguiment de les promeses electorals del PSC de Sabadell, tractem diverses promeses de l’àmbit de les comunicacions viàries i el transport públic, atès la controvertida situació en què es troba la mobilitat i la recent aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell (PMU) pel Ple Municipal de novembre de 2009.

Essent conscients que vàries de les promeses electorals fetes en el programa del PSC de Sabadell depenen majoritàriament d’altres administracions i instàncies com les obres del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat, el cobriment de l’Estació Renfe-Sud, la construcció de les Rondes de Sabadell o l’Aeroport de la ciutat, ens hem limitat a fer el seguiment i l’anàlisi de les promeses que depenen directament del govern municipal.

Tal i com vàrem fer per l’elaboració dels altres Informes, els contactes pont hem cercat col·laboracions anònimes i ens hem reunit mensualment per elaborar de manera rigorosa la diagnosi, la valoraciói la visió crítica de cadascuna de les promeses.

El nostre objectiu és demostrar que la ciutadania, si s’ho proposa, pot valorar el grau de compromís de la classe política que està al capdavant del govern.

Podeu obtenir més informació a http://sbd07.respolis.cat.&nbsp Animeu-vos i afegiu-vosa la iniciativa a través d’un missatge a respolis.sbd@gmail.com. Plegats farem que la ciutadania de Sabadell afronti les properes eleccions municipals amb més coneixement de causa i reclamant un compromís polític ferm.

2SEGUIMENT DE PROMESES DE L’ÀMBIT DE LES COMUNICACIONS VIÀRIES I EL TRANSPORT PÚBLIC

El Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell es va aprovar inicialment al ple municipal del dia 3 de novembre de 2009 i el 13 de gener de 2010 va finalitzar el període d’exposició pública per al·legacions

En tot el procés d’elaboració del PMU es contempla la informació ciutadana i l’estimulació a la participació directa però, tal i com vàrem explicar en el Tercer Informe “La informació i la participació ciutadana”, “l’equip de govern fa una utilització perversa dels instruments de participació ciutadana aparentant donar veu a la ciutadania, i alhora exercint un control implacable per mantenir tot el poder de decisió”, per la qual cosa no es pot confiar en què el document que finalment s’aprovi hagi sorgit de la voluntat de la ciutadania de Sabadell, com per altra banda hauria de ser.

Per aquest Informe de Seguiment el document de referència seria el tercer capítoldel PMU, que recull tant les actuacions previstes fins el 2014 com les que ja s’hagin executat durant el 2009 i el 2010, però no deixa de ser una bateria de promeses a complir en un termini que va més enllà de la legislatura. Aquest tercer capítol del PMU té cinc apartats (1.transport públic, 2.vehicle privat, 3.mobilitat i educació, 4.bicicleta, 5.vianants) tots ells relacionats amb les cinc promeses que tractem en aquest informe: la promesa 1 Més autobusos i noves línies, s’inscriu en el primer apartatsobre transport públic; la promesa 2 Continuarem ampliant la xarxa de carrils bici, s’inscriu en el quart apartat sobre bicicleta; les promeses 3 Redefinir la urbanitzacióde la Gran Via i 4 L’aplicació del Pla d’Aparcaments, s’inscriuen en el segon apartat sobre vehicle privat; i la promesa5 Millorem la mobilitat abasta tot el PMU.

Promesa 1: Més autobusos i noves línies.Es continuaran obrint noves línies i millorant els autobusos. També es millorarà la connectivitat amb transport públic dels polígons industrials de Sabadell.

&nbsp

Diagnosi

La TUS (Transports Urbans de Sabadell) és un a empresa concessionària de l’Ajuntament de Sabadell. L’estat del servei a finals de 2009 és d’una flota d’autobusos de 65 unitats, tota ella adaptada, amb 13 línies regulars.

Valoració

En la millora i adquisició de nous autobusos s’han acomplert les previsions del Pla d’Acció 2007-2010 i es manté el nombre de vehicles ara tots adaptats. És a dir, s’han adquirit nous autobusos adaptats, cobrint tota la flota d’autobusos, però es manté el nombre total d’unitats en funcionament, per tant no es pot dir que hi hagi més autobusos..

Respecte a obrir noves línies d’autobusos, no es passa dels estudis previs i encara no s’han executat, per això des de l’any 2007 no s’han posat en marxa noves línies.

L’abril de 2008 el Ple Municipal va aprovar per unanimitat una proposició del grup municipal de ICV-EUiA de millorar la connexió en transport públic de l’Hospital Taulí i la freqüència de pas dels autobusos, actuació que s’ha dut a terme.

La valoració no és satisfactòria perquè l’equip de govern no ha fet realitat les promeses realitzades quant a ampliar la flota, obrir noves línies i millorar la connectivitat amb transport públic dels polígons industrials de Sabadell.

En el que sí s’ha avançat és en la informació a temps real del pas de cada autobús. Ara es disposa d’informació real en 55 parades de bus.

Visió crítica

Es pot interpretar que l’objectiu de fons d’aquesta promesa és incrementar el nombre de persones usuàries de l’autobús, i per a això és necessari:

·Seguir augmentant la freqüència de pas, però les obres i l’increment de trànsit, han alentit la velocitat comercial dels autobusos.

·Disminuir el trànsit de vehicles privats i més carrils bus, això de moment només són intencions i no realitats.El PMU no defineix una xarxa de carrils segregats per bus.

·La gratuïtat del transport públic d’escolars de Sabadell, per anar creant l’hàbit d’agafar l’autobús. Acord adoptat pel Ple Municipal d’octubre de 2007, arran una moció de CIU, que no s’ha dut a terme. De moment s’ha augmentat fins a 6 anys la gratuïtat del bitllet en dies lectius i en horari d’entrada i sortida d’escola i pels estudiants ha calgut esperar l’entrada en vigència de la targeta escolar T-12per a menors de 12 anys posada en marxa per l’Autoritat de Transport Metropolità, per poder gaudir del servei de Bus a un preu simbòlic pels estudiants menors de 12 anys, l’any 2009 hi ha hagut 1.340 sol·licituds. Mitjançant un acord entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal l’any 2008 permet garantir untransportgratuït, pels alumnes que ho necessitin, a 9 instituts de Sabadell per part de la TUS, mesura que va permetre gaudir-ne a 223 estudiants de secundària el curs escolar 2008-2009. Es manté la gratuïtat per a persones jubilades i persones amb disminució que tinguin el carnet de tarifació social.

&nbsp

Fonts d’informació

Documentació:

Actes Ple Municipal d’octubre 2007

Acta Junta de Govern Local de 11-12-09

Proposició dels grups municipals de CiU i de ICV-EUiA.

Premsa:

Diari de Sabadell25-09-07 “Una iniciativa útil per a Sabadell” Antoni Font, pàg. 21

1-02-08 “Balance anual de la TUS” A. Holgado, pàg. 2 i 3

25-03-08 “Aproven una despesa de 1,1 milions d’euros pels autobusos urbans” R.F.Antoni Font, CiU

3-05-08 “Transporte escolar gratuito en bus para 223 estudiantes” Ángel Jurado, pág. 3

15-07-09 “Ya se puede tramitar la tarjeta del bus para los menores de 12 años” A.H., pàg. 4

25-12-09 “Las tarifas de los autobuses urbanos no sifrirán ningún incremento en 2010” Angel Jurado, pàg. 4

El Punt17-11-07 “Sabadell estrena 12 autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda” Emili Bella

2-01-08 “El bitllet d’autobús s’apuja de mitjana un 3,3% a Sabadell i un 4,2% a Terrassa” Jordi Alemany, pàg. 2

22-03-08 “Millores en el bus urbà”

ASabadell 21-09-07 “Sabadell promou el transport públic durant la setmana de la mobilitat” pàg. 8

4-01-08“El bitllet d’autobús s’apuja cinc cèntims el 2008 i arriba als 1,25 euros” pàg. 11

1-02-08 “Transports Urbans de Sabadell (TUS)” Bàrbara Padilla, pàg. 6

4-04-08 “La TUS enquesta ciutadans sobre transport urbà”i “Més línies de TUS als centres sanitaris”.

&nbsp Promesa 2:Continuarem ampliant la xarxa de carrils bici, a més de potenciar l’ús de la bicicleta.

Diagnosi

El Pla Director de la Bicicleta aprovat pel Ple Municipal l’any 1997 amb una vigència de 10 anys, passats els quals s’havia de revisar, no s’ha aplicat. Aquest fet va motivar una moció al Ple Municipal de juliol de 2008 per part del grup municipal de l’Entesa per Sabadell, en què demanava actualitzar el Pla Director, però es va quedar sobre la taula a l’espera del PMU que s’estava debatent.

Finalment, l’aprovació inicial del PMU, malgrat que pretén fixar uns criteris, ampliar la xarxa, les connexions intermunicipals en l’horitzó 2009-2010, així com un sistema públic de bicicletes comarcal, no recull concrecions respecte la xarxa de carrils bicis existent i futura, ni urbana ni interurbana.

Valoració

S’ha produït és un increment de quilòmetres de carrils bici, arribant al centenar l’any 2009, però en cap cas s’ha potenciat l’ús de la bicicleta, atès que sense garantir la seguretat és impossible promoure el seu ús..

En aquest sentit es va presentar una moció per part de CiU al Ple Municipal de setembre passat sobre realitzar un estudi de verificació de les vies ciclistes quant a seguretat, que va ser aprovada i l’Entesa per Sabadell presentà una nova moció al Ple Municipal de desembre de 2009, que s’aprovà per unanimitat, en què demanava es duguessin a terme les actuacions necessàries que concretin les condicions dels carrils bicicleta de la ciutat, tant dels que s’hauran de realitzar en el futur com dels existents a partir d’uns mateixos criteris, així com dels elements de seguretat, de senyalització, d’aparcaments, etc., al mateix temps que es concreten les previsions pressupostaries corresponents.

Visió crítica

El PMU no integra:

·La planificació d’actuacions relacionades amb el foment i l’ús de la bicicleta.

·No inclou una definició de xarxa de carrils bicis homogènia i completa a la ciutat, perquè encara hi ha àrees de Sabadell o­n no s’han previst i manca una continuïtat de trajectes.

·Defineix unes àmplies àrees de carrers com a Zona 30 de velocitat màxima, per permetre el pas de cotxes i bicicletes, però aquests carrers ja existents, generalment estrets, s’han urbanitzat donant prioritat al cotxe i fan difícil la convivència.

Tampoc s’han aprofitat les recents obres en carrers, finançades pel FEIL (Font Estatal d’Inversió Local) per reurbanitzar-los d’acord a una prioritat invertida a favor dels vianants i les bicicletes.

No hi ha projecte ni planificació pel que fa a poder executar un programai calendari d’obres relacionades amb la bicicleta. Malgrat el que pugui dir el PMU, l’actual equip de govern no es deixa assessorar, ni compta amb les propostes i persones que formen part de la Comissió de la Bicicleta de la Taula de Mobilitat.

Fonts d’informació

Documentació:

Actes Ple Municipal de 1-09-09, 1-12- 2009

Actes Junta de Govern Local

Proposicions del grup municipal d’Entesa per Sabadell juliol 2008 i desembre 2009.

Proposició de CiU setembre 2009

Premsa:

Diari de Sabadell 5-07-08 “La bici gana adeptos” Y. Rico/J. De Arriba, pàg. 3 i 4.

24-10-09 Fons Estatal d’Inversió Local

ASabadell 21-09-07 L’objectiu és que els ciutadans s’adonin dels beneficis de moure’s en bicicleta o autobús”

Promesa 3: Redefinir la urbanització de la Gran Via. Un cop construïdes les rondes, es redefinirà la Gran Via per convertir-la en un eix cívic, que lligui els diferents barris o­n ara actua de barrera física, aconseguint així un espai més còmode per a les persones.

Diagnosi

L’any 2007 es va encarregar un estudi per fer un tercer carril a la Gran Via amb l’objectiu de millorar la fluïdesa del trànsit i realitzar-ne millores complementàries. La seva redefinició integral i reurbanització s’espera per quan s’hagin executat les rondes de Sabadell, per la qual cosa caldrà esperar anys.

L’any 2008 una vegada lliurat l’estudi s’aprofitaren els diners el FEIL per finançar el projecte d’establir el tercer carril per un import de 2.700.000 euros, permetent, a més, l’aplicació de mesures per reduir el soroll, la instal·lació de semàfors,la millora de parterres, algunes voreres i senyalització, així com la renovació de passos soterranis per a vianants i mesures que milloraran la seguretat.

Valoració

Tot i les millores de la Gran Via, aquesta no deixa de ser una barrera i encara no s’ha fet cap proposta per convertir-la en un eix cívic, per la qual cosa no es pot dir que aquesta promesa s’hagi complert.

La reducció de soroll no es contemplava fins que el grup municipal d’ERC va presentar una moció al Ple Municipal de juliol de 2008 i, malgrat ser rebutjada, després en l’execució de l’obra es van aplicar mesures per a reduir el soroll tal com demanava. El Ple Municipal de juny de 2009 va aprovar inicialment una ordenança sobre sorolls.

Visió crítica

Sobta que una obra d’aquesta importància no s’hagi tingut en compte en el Pacte d’Infraestructures que es va aprovar sense el suport d’alguns grups municipals i entitats ciutadanes l’any 2008.

Les importants inversions realitzades no han servit per fer accessibles els passos soterranis, ans el contrari els han fet més estrets com el de la Fira de Sabadell amb les obres de l’aparcament.

L’execució del tercer carril a la Gran Via també ha posat en evidència la improvisació amb què s’ha efectuat, en realitzar de forma provisional unes obres en el tram de la carretera BV-1414 de sortida envers la C-58 sense seguir cap dels procediments establerts, adjudicades a diti camuflades com a manteniment de ferms de carrers, a costa inicialment de l’Ajuntament de Sabadell quan és una via local depenent de la Diputació de Barcelona. Fins a la Junta de Govern del 30 d’octubre de 2009, quan l’obra ja feia mesos que s’havia acabat, no es va formalitzar un conveni Ajuntament – Diputació per la millora de la calçada de la carretera BV-1414 per un valor de 2 milions d’euros.

Tampoc ha estat ben acceptada la instal·lació de semàfors a la Gran Via, alguns dels semàfors són fixos, amb la qual cosa els vehicles han d’esperar mentre no passa cap vianant i també aquests han d’esperar molt de temps. S’ha fet una despesa en semàfors que ara no es fan servir. Alguns d’ells s’han inutilitzat perquè dificultaven el trànsit i la incorporació als laterals.

Crida l’atenció el reconeixement per part de l’actual govern municipal que tot i la inversió realitzada a la Gran Via, aquesta seguirà col·lapsada. Mentre no es dugui a terme la ronda est o es pugui desviar part del flux de vehicles per les rondes cap a l’autopistaC58, no es podrà prescindir de la Gran Via que estarà en col·lapse permanent. Moltes veus i diferents grups municipals demanàvem un debat ciutadà sobre el futur de la Gran Via, però l’equip de govern no el vol. De fet, han hagut iniciatives ciutadanes que han encetat el debat, però amb una ciutadania desestructurada com la nostra resulta ben difícil.

Fonts d’informació

Documentació:

Actes Ple Muncipal de juliol 08,2-06-09

Acta Junta de Govern Local de 30-10-09

diari del ple núm. 2 Grup municipal de Convergència i Unió, abril 2008, “La Gran Via, entre el soterrament i la deixadesa”Lourdes Ciuró

Proposició d’ERC al Ple Municipal de juliol de 2008 sobre reduir soroll

Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell núm. 43, novembre 2009 “Més irregularitats: el cas de la carretera de Bellaterra”

Premsa:

ASabadell 28-09-07 “Un estudi avalua la possibilitat d’obrir el tercer carril de la Gran Via” Sònia Montserrat, pàg. 5

7-4-08 “Propostes sobre el futur de la Gran Via”Bàrbara Padilla, pàg. 10

15-05-09“La Gran Via tindrà tercer carril, càmeres i radars de control” Julià Guerrero, pàg. 2

30-05-08 “La Gran Via tindrà un tercer carril persortir de la ciutat” Cristina Farrés,

Sabadellpress 7-04-08 “Propostes per una nova Gran Via” Cristina Domene, pàg. 8

2-06-08 “El tercer carril de la Gran Via prendrà forma l’estiu de 2009” Cristina García

Diari Sabadell5-04-08 “Proposen alternatives per convertir la Gran Via en un vial més cívic” R. Filella, “Los ediles ecosocialistas proponen soterrar un tramo de la Gran Via” N.G. i “CiU demana menys –festivals- per les infraestructures” David Ramon, pàg. 8

8-04-08 “La lenta millora de la Gran Via” pàg. 15

24-05-08 “ICV-EUiA quiere que el tercer carril de la Gran Via no sea permanente” N.G., pàg. 7

30-05-08 “La Gran Via tendrá un tercer carril en la totalidad de su trazado en el 2009” R. Filella, pàg. 6

6-06-08 “ERC demana mesures per reduir el soroll dels cotxes a la Gran Via” R. Filella

10-06-08 “Entesa advierte que el tercer carril de la Gran Via incitarà a correr más” Y.R. i “Tercer carril a la Gran Via ? Virginia Domínguez, pàg. 16

5-07-08 “ERC insistirà en demanar mesures per reduir el soroll de la Gran Via” R.F.

16-09-08 “Entesa insiste en que se mejore la accesibilidad en la Gran Via” Y.R., pàg. 6

21-05-09 “Entesa se posiciona en contra del tercer carril de la Gran Via” Y.R.

8-07-09 “El Partido Popular pide el soterramiento de la Gran Via. Rechaza la instalación de semáforos” A.H., pàg. 8

4-08-09 “La mayor arteria urbana se transforma” Josep Ache, pàg. 2 i3

11-08-09 “La Gran Via segueix la seva transformació i farà més accessible el Taulí” R.Sendra.

19-08-09 “Transformación de la principal arteria” Ángel Jurado, pàg. 2 i 3

El Punt

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS