II Concurs de fotografía de natura

El tema d’aquest concurs de fotografia és la natura. Entenem per natura els paisatges naturals o lleugerament transformats –paisatges rurals–, la fauna i la flora silvestres i la relació de l’home amb la natura.

La inscripció és gratuïta i oberta a tothom. Pot presentar fotografies a concurs qualsevol persona, aficionada o professional de la fotografia excepte els organitzadors del concurs i les persones que col·laboraran en les tasques que se’n derivin.
Es fixen cinc categories de participació:

 • Paisatge: imatges en les quals el més destacat sigui un paisatge natural o rural.
 • Fauna: fotografies en les quals el protagonista o protagonistes siguin animals.
 • Flora i vegetació: imatges de plantes, tant d’individus o parts d’individus com de comunitats vegetals.
 • Macrofotografia: fotografies de detalls d’elements naturals, ja siguin d’origen animal, vegetal o mineral
 • L’home i la natura: imatges descriptives de l’acció de l’home sobre la natura, tant els impactes com les solucions.
 • Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies en total.S’admetran fotografies en color, en blanc i negre i virats. Cal presentar-les en paper i adherides sobre un suport blanc de 30x40cm. La mida màxima de la imatge serà, per tant, 30x40cm. Per inscriure’s a aquest concurs cal presentar cadascuna de les fotografies en un sobre tancat. A cada sobre s’hi ha d’incloure una de les tres butlletes d’inscripció que acompanyen aquestes bases i cal portar-les o enviar-les a la seu de l’ADENC. Al darrera de cada fotografia i a l’exterior de cada sobre cal anotar-hi el títol de la imatge, el pseudònim de l’autor i la categoria en què es presenta. Els organitzadors poden desqualificar qualsevol fotografia presentada si creuen que no s’adiu a la categoria a la qual participa.El termini de recepció de fotografies finalitza el dia 31 de març de 2004.L’organització vetllarà per la correcta conservació de les obres presentades. Tanmateix, no es fa responsable de qualsevol desperfecte que de manera involuntària puguin patir les fotografies.No s’acceptaran a concurs fotografies de pollets, nius ni cap imatge que pugui implicar patiment d’un animal. En el cas d’imatges d’animals en captivitat, caldrà fer esment d’aquesta circumstància.No s’admetran fotografies publicades o premiades en altres concursos. Tampoc s’acceptaran collages, muntatges, fotografies pintades ni manipulades digitalment que alterin les imatges més enllà del que es pot arribar a modificar mitjançant els processos de fotografia tradicional.L'organització tindrà el dret de reproducció de les fotografies premiades, que podran ser utilitzades lliurement i sense compensació econòmica, amb finalitats relacionades amb el concurs de fotografia de natura. Si s’utilitzessin amb altres finalitats, es pactarà una compensació econòmica. Sempre es farà constar el nom de l’autor. Una selecció de les còpies presentades quedarà en propietat de l'organització temporalment per tal d’exposar-les. El període de recollida de les obres no seleccionades a la seu de l'ADENC començarà l’1 de juny de 2004. A partir d’aquest moment, es guardaran per un període d’un any.Els participants que desitgin que els siguin retornades les fotografies per correu hauran de seguir les instruccions que es detallen a la butlleta d’inscripció.Es concediran els següents premis per categoria:
 • Premi a la millor fotografia: 900 € i diploma
 • Premi a la millor fotografia de paisatge: 400 € i diploma
 • Premi a la millor fotografia de fauna: 400 € i diploma
 • Premi a la millor fotografia de Flora i vegetació: 400 € i diploma
 • Premi a la millor macrofotografia: 400 € i diploma
 • Premi a la millor fotografia de l’home i la natura: 400 € i diploma
 • Premi a la millor fotografia juvenil: lot de productes i diploma
 • Entraran a la categoria juvenil tots els participants nascuts després del 31 de desembre de 1985, o sigui, que faran com a màxim 18 anys durant el 2004.Els premiats seran avisats per al lliurament dels premis amb temps suficient.El jurat estarà format per tres persones relacionades amb la fotografia i la natura, a més d’un representant de cadascuna de les entitats que organitzen aquest concurs, i estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. La seva decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert qualsevol premi.El veredicte del jurat serà entre el 26 i el 30 d’abril de 2004. L’entrega de premis coincidirà amb la inauguració de l’exposició, entre els dies 24 i 28 de maig de 2004. Les dates exactes i l’hora del lliurament de premis es publicaran a la pàgina Web de l’ADENC:
  http://www.adenc.org/La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases

  NOTICIAS ANTICAPITALISTAS