En defensa de l’escola pública catalana! (Cat-cast)

Publicidad

Por Lucha Internacionalista

Passen a més a l’ofensiva, amb la perspectiva de revisió de currículums i llibres de text, i la reincorporació de mesures que recorden a la Formación del Espíritu Nacional del franquisme. Però no tot és ideològic, sinó que s’acompanya de les mesures econòmiques que garanteixin la debilitat de l’escola pública davant la privada, garantint-los el flux de diners públics pel seu finançament. Cal una resposta urgent i ferma per defensar l’escola pública.

Els i les docents es posen sota sospita instigant des del mateix poder central que avui té les competències en educació a Catalunya, la denúncia anònima del professorat per suposats motius d’incitació a l’odi, adoctrinament o segregació per motius de feina del pare o llengua. El cas més greu –que no l’únic, perquè també hi ha dos companyes a la Seu- és el de l’Institut El Palau a Sant Andreu de la Barca, a on 11 professors i professores han estat citats per la Guàrdia Civil en declaracions preliminars i esperen si la Fiscalia inicia el procediment contra ells i elles. Els efectes

no només estan en el centre, que està trencat i a on hi ha por entre el professorat alhora de parlar a tutories, classes de català, de filosofia o Història per temor a ampliar la llista. El missatge és per a tots i totes les docents de l’escola pública catalana: por, silenci i atac frontal a qualsevol manifestació d’esperit crític o de llibertat de càtedra.

L’objectiu és desestabilitzar l’escola catalana per poder justificar una ofensiva legislativa que canviï trets característics com són la immersió lingüística, continguts curriculars de les àrees referides, i control de la inspecció de l’estat.

Tampoc podem menysprear el fet que lluny de preocupar-se pels barracots que precaritzen els nostres instituts de secundària o de recuperar tantes coses perdudes en les retallades, l’única prioritat que hem vist per part de l’estat és la de renovar tots els concerts que caducaven, després de col·locar el cap de la patronal en la direcció general de

l’escola concertada. Això també és 155!!

Aquesta ofensiva no neix amb el 155, ni tan sols en l’actual procés sinó que ve de lluny, amb frases tant significatives com les del Ministre Wert, que ja fa uns anys en la tramitació de la LOMCE deia que calia espanyolitzar els nens catalans, per exemple. La realitat és que el 155 dóna un impuls qualitatiu a aquesta voluntat centralitzadora.

De la mateixa manera, el control sobre el professorat i, fins i tot, les facilitats que troba l’extensió de la por, tampoc no són noves, sinó que tenen les arrels en la jerarquització i les retallades democràtiques de les reformes educatives dels darrers anys: LEC i LOMCE. Amb la LEC (com també planteja la LOMCE) es va acabar amb claustres i consell escolars de participació i debat, amb direccions electes per la comunitat educativa del centre que el representa davant l’administració… per ser substituïts per estructures verticals, on la direcció representa

l’administració al centre, claustres relegats a traspàs d’informació, on es silencien les diferències, s’aplica el que diu la direcció, que fins i tot pot decidir la continuïtat o no de bona part de la plantilla. Aquesta laminació de la vida democràtica va anar acompanyada d’aprofundir la privatització dels nostres centres, i va ser aprovada a Catalunya sota el tripartit (PSC, IC/EuiA, ERC) amb l’acord de CiU.

A tot plegat, cal afegir el desgast de 7 anys de fortíssimes retallades a la pública amb els governs de CiU. I també que, en els pressupostos de 2017, amb el Govern de JxS (PdeCAT i ERC) mentre les diners públics retornaven els concerts als nivells de 2010, les escoles públiques seguien molt per sota.

És per tot això que l’actual ofensiva contra l’escola catalana agafa al professorat en una posició de debilitat, conseqüència de la destrucció dels pilars fonamentals de la democratització de l’escola i per la forta pressió sobre ell tant per les mancances humanes com materials.

Però aquest atac a l’escola pública catalana és la punta de llança de dos atacs més globals, dels quals en forma part. D’una banda, a nivell educatiu, l’atac material i ideològic a l’escola és a nivell estatal: la introducció de la religió va ser generalitzada, tant com ara intenten que ho sigui el «conocimiento de la seguridad y la defensa nacional» per adoctrinar –ara sí!- sobre la bandera monàrquica, ensenyar la cançó La banderita, i acompanyat del recent acord per a la visita dels alumnes a les unitats militars, ens retornen a la Formación del Espíritu Nacional. I també

materialment, perquè tant les retallades com l’impuls als concerts són generals arreu de l’Estat.

D’altra banda, a nivell català, és part de la política repressiva general contra el poble de Catalunya a partir de l’1 i el 3O. Són centenars els qui estan sent querellats per «incitació a l’odi», per desobediència, i un llarg etc, que va començar amb govern i dirigents d’ANC i Òmnium, després alcaldes i regidors i ara ja colpeja sobre tots els sectors populars. mecànics, bombers, informàtics, mestres… La repressió, en tant que es desferma amb el «A por ellos» del Rei, es converteix d’un cantó en accelerador de judicis pendents que puguin ser exemplars d’aplicació de la Llei Mordassa

–com ara els 27 i més, els de la MAT,…- però també en carta blanca per acusar qui sigui i com sigui. Així, tenim companys querellats per la vaga del 3O, del 8N, però també ha generat que, per exemple a Girona, un regidor de Salt de la xenòfoba Plataforma per Catalunya, tiri d’hemeroteca per querellar-se contra tres companyes –un d’ells mestre- de l’Espai Antiracista de Girona, acusant-los «d’incitació a l’odi» per haver-se manifestat contra PxC el passat Sant Jordi, malgrat la denuncia la va presentar sis mesos després, justament el 3O!. Tot val!!! Fins i tot el Tribunal d’Estrasburg, que tampoc és un model de democràcia, els pica el crostó per aplicar-ho tant descaradament

contra la llibertat d’expressió.

Per això, i malgrat totes les dificultats, cal que el professorat de l’escola pública enceti el camí de la lluita, cridant en el seu suport a tots els qui -a nivell nacional i estatal- estan patint també els cops d’aquest Estat en crisi que envesteix com un animal ferit. Des de buscar complicitats amb els CDRs, Docents o Ensenyament per la República, a fer extensió en partits i sindicats a d’altres sectors que són pares i mares…: tots els recursos que calgui per defensar l’escola pública catalana i el seu professorat. I, si cal, aprenem del que van fer a les Illes… A nosaltres ens tindreu al costat!

Cap repressió sobre el professorat! Fora el 155!

En defensa de la immersió!!

No als concerts: ni un euro per la privada!

Ni LOMCE ni LEC!

Lluita Internacionalista

16/03/2018

¡En defensa de la escuela pública catalana!

El ataque del Estado contra la escuela pública es toda una declaración de guerra: desde querellas al profesorado «por incitación al odio» o la amenaza de acusarlos «de adoctrinamiento» para silenciar el espíritu crítico, o el ataque a la misma inmersión lingüística. Pasa además a la ofensiva, con la perspectiva de revisión de currículums y libros de texto, y la reincorporación de medidas que recuerdan a la Formación del Espíritu Nacional del franquismo. Pero no todo es ideológico, sino que se acompaña de las medidas económicas que garanticen la debilidad de la escuela pública ante la privada, garantizándolos el flujo de dinero público para su financiación. Necesitamos una respuesta urgente y firme para defender la escuela pública.

Los y las docentes están bajo sospecha instigando desde el mismo poder central, que hoy tiene las competencias en educación en Cataluña, la denuncia anónima del profesorado por supuestos motivos de incitación al odio, adoctrinamiento o segregación por motivos de trabajo del padre o lengua. El caso más grave –pero no el único porque también hay dos compañeras en la Seu d’Urgell- es el del Instituto El Palau en Sant Andreu de la Barca, donde 11 profesores y profesoras han sido citados por la Guardia Civil en declaraciones preliminares y esperan si la Fiscalía inicia el procedimiento contra ellos y ellas. Los efectos no sólo están en el centro, que está roto y donde hay miedo entre el profesorado a hablar en tutorías, en clases de catalán, de filosofía o Historia por temor a ampliar la lista. El mensaje es para todos y todas las docentes de la escuela pública catalana: miedo, silencio y ataque frontal a cualquier manifestación de espíritu crítico o de libertad de cátedra.

El objetivo es desestabilizar la escuela catalana para poder justificar una ofensiva legislativa que cambie características cómo son la inmersión lingüística, contenidos curriculares de las áreas referidas, y control de la inspección del estado.

Tampoco podemos despreciar el hecho que lejos de preocuparse por los barracones que precarizan nuestros institutos de secundaria o de recuperar tantas cosas perdidas en los recortes, la única prioridad que hemos visto por parte del estado es la de renovar todos los conciertos que caducaban, después de colocar al jefe de la patronal en la Dirección General de la Escuela Concertada. !!Esto también es 155!!

Esta ofensiva no nace con el 155, ni siquiera en el actual proceso sino que viene de lejos, con frases tanto significativas como las del Ministro Wert, que ya hace unos años, en la tramitación de la LOMCE, decía que había que españolizar los niños catalanes, por ejemplo. La realidad es que el 155 da un impulso cualitativo a esta voluntad centralizadora.

Del mismo modo, el control sobre el profesorado y, incluso, las facilidades que encuentra la extensión del miedo, tampoco son nuevas, sino que hunden sus en las raíces en la jerarquización y los recortes democráticos de las reformas educativas de los últimos años: LEC (La Ley de educación de Catalunya) y la LOMCE. Con la LEC (cómo también plantea la LOMCE) se acabó con los claustros y los consejo escolares de participación y debate, con direcciones electas por la comunidad educativa del centro que lo representa ante la administración… para ser sustituidos por estructuras verticales, donde la dirección representa la administración en el centro, claustros relegados al traspaso de información, donde se silencian las diferencias, se aplica el que dice la dirección, que incluso puede decidir la continuidad o no de buena parte de la plantilla. Esta supresión de la vida democrática fue acompañada de la acentuación de la privatización de nuestros centros, y fue aprobada en Cataluña bajo el tripartito (PSC, IC/EUiA, ERC) con el acuerdo de CiU.

A todo ello, hay que añadir el desgaste de siete años de profundos recortes en la escuela pública con los gobiernos de CiU. Y también que, en los presupuestos de 2017, con el Gobierno de JxS (PdeCAT y ERC), mientras el dinero dinero público para los conciertos volvía a los niveles de 2010, las escuelas públicas seguían muy por debajo.

Es por todo esto que la actual ofensiva contra la escuela catalana coge al profesorado en una posición de debilidad, consecuencia de la destrucción de los pilares fundamentales de la democratización de la escuela y por la fuerte presión sobre él tanto por las carencias de los recursos humanos como materiales.

Pero este ataque en la escuela pública catalana es la punta de lanza de dos ataques más globales, de los cuales forma parte. Por un lado, a nivel educativo, el ataque material e ideológico en la escuela es a nivel estatal: la introducción de la religión fue generalizada, tanto como por ejemplo intentan que lo sea el «conocimiento de la seguridad y la defensa nacional» para adoctrinar –ahora sí!- sobre la bandera monárquica, enseñar la canción La banderita, y acompañado del reciente acuerdo para la visita de los alumnos a las unidades militares, nos devuelven a la Formación del Espíritu Nacional. Y también materialmente, porque tanto los recortes como el impulso a los conciertos son generales en todo el Estado.

Por otro lado, a nivel catalán, es parte de la política represiva general contra el pueblo de Cataluña a partir del 1 y del 3-O. Son centenares lo que están siendo querellados por «incitación al odio», por desobediencia, y un largo etc, que empezó con el gobierno catalán y dirigentes de ANC y Òmnium, después con alcaldes y regidores y ahora ya golpea sobre todos los sectores populares: mecánicos, bomberos, informáticos, maestros… La represión, en cuanto que se desata con el «A por ellos» del Rey, se convierte por una parte en una aceleración de los juicios pendientes que puedan ser ejemplares en la aplicación de la Ley Mordaza –como por ejemplo los 27 y más alumnos y profesores de la universidad Autónoma de Barcelona), los de la MAT (los acusados poroponerse a la red eléctrica de Muy Alta Tensión),…- pero también en carta blanca para acusar a quién sea y cómo sea. Así, tenemos compañeros querellados por la huelga del 3-O, por la del 8-N, pero también ha permitido que, por ejemplo en Girona, un regidor de Salt (Girona) de la xenófoba Plataforma por Cataluña, tiren de hemeroteca para querellarse contra tres compañeras –uno de ellos maestro- del Espacio Antirracista de Girona, acusándolos «de incitación al odio» por haberse manifestado contra PxC el pasado Sant Jordi, ¡a pesar de la denuncia la presentó seis meses después, justamente el 3-O!. ¡¡Todo vale!!! Incluso el Tribunal de Estrasburgo, que tampoco es un modelo de democracia, ha llamado la atención por aplicarlo tanto descaradamente contra la libertad de expresión.

Por eso, y a pesar de todas las dificultades, hace falta que el profesorado de la escuela pública tome el camino de la lucha, llamando en su apoyo a todos quienes -a nivel nacional y estatal- están sufriendo también los golpes de este Estado en crisis que embiste como un animal herido. Desde buscar complicidades con los CDRs, Docentes o Enseñanza por la República, a hacer extensión en partidos y sindicatos a otros sectores que son padres y madres…: todos los recursos que haga falta para defender la escuela pública catalana y su profesorado. Y, si hace falta, aprendamos de lo que hicieron en Baleares… ¡A nosotros nos tendréis a vuestro lado!

¡Ninguna represión sobre el profesorado! Fuera el 155!

¡En defensa de la inmersión!!

¡No a los conciertos: ni un euro por la privada!

¡Ni LOMCE ni LEC!

Lucha Internacionalista

16/03/2018

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More