El pacte tripartit va incloure un annex no públic per a la distribució de càrrecs

El document, que publica avui ''La Vanguardia'', preveu a més col·locar funcionaris polítics en òrgans de supervisió jurídica.

ERC va denunciar ahir que el nomenament del director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) és el «primer incompliment» d''un dels acords incorporats en l''annex de l''acord tripartit de govern, que estableix en la seva primera pàgina que «els nomenaments es faran per consens dels tres partits integrants del Govern».

Els negociadors del pacte van firmar el 14 de desembre amb el text de l''acord de govern un annex que es va preferir no divulgar.

Es tracta d''un annex secret, perquè el document del pacte sí conté un annex públic en què s''especifiquen els criteris sobre actuació política general, que comença pel compromís de no pactar mai amb el PP a Catalunya ni a Espanya.

Així, mentre el text principal va ser signat pels tres líders del tripartit, Pasqual Maragall, Josep-Lluís Carod-Rovira i Joan Saura, l''annex secret el van firmar amb la mateixa data José Montilla pel PSC, Jordi Guillot per Iniciativa i una firma il·legible d''un representant d''ERC, que correspondria a Joan Puigcercós.

El document consta de dos folis i mig i té nou apartats.

El primer estableix l''organigrama del Govern i el repartiment de departaments entre els tres partits. El segon estableix el criteri fonamental que seguir per als nomenaments: «Els nomenaments es faran per consens dels tres partits integrants del Govern», i afegeix: «Quan només s''hagi de nomenar un representant, es prioritzarà (sic) una persona proposta pel departament en el qual està adscrit l''ens».

Aquest segon paràgraf serveix d''argument en el cas del nomenament del director general de la CCRTV, lloc que l''ens depèn de la Conselleria de Presidència, encara que els arguments esgrimits sobre aquest cas fan més referència al compromís de consens explicitat en el text públic de l''acord de govern.

El document, a què ha tingut accés, assenyala en el seu tercer apartat: «A banda dels components de designació política, en aquells òrgans que es relacionen a continuació es garantirà la presència de funcionaris designats per les tres formacions polítiques en llocs de lliure designació». Es tracta sobretot d''instàncies de supervisió jurídica com el Gabinet Jurídic Central, la Intervenció General i la Comissió Jurídica Assessora, encara que el document afegeix la possibilitat d''actuar de la mateixa manera en «altres» organismes que no s''especifiquen.

SEGUIMENT I CONTROL DE LA PUBLICITAT INSTITUCIONAL.

L''annex secret també fa referència a l''assumpte de la publicitat i els sondejos, que en la legislatura anterior va ser motiu de controvèrsia política. «Es crearà una mesa interpartidària de seguiment i control de la publicitat institucional, de les campanyes publicitàries, les subvencions i convenis amb els mitjans de comunicació».

El text assenyala que aquesta comissió dels tres partits, a la qual no s''assigna cap rang institucional, es reunirà a l''inici de cada període de sessions, se suposa que per establir els criteris que ha de seguir el nou Govern. Quan algun dels partits del govern tripartit no hi estigui conforme, podrà sol·licitar una reunió extraordinària de la mesa.

REVISAR ELS CRITERIS DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.

Pel que fa a la contractació de personal, els partits integrants de l''acord es comprometen a «establir criteris de revisió del sistema de selecció i provisió del personal interí i a revisar el blindatge de contractes, les normes de regulació del personal eventual», així com «la resta de situacions anòmales en la contractació laboral». Aquest apartat podria afectar el personal contractat durant el mandat de CiU.

L''últim apartat planteja un compromís per «facilitar la transparència», se suposa que entre els firmants d''aquest document secret. Els tres partits es comprometen a «proporcionar i facilitar l''accés a la informació d''auditories, inspeccions, estudis o similars sobre presumptes irregularitats de la passada legislatura».

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS