Discurso de Eulàlia Reguant ante el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el 2017

Publicidad

[Català / Castellano] «Hoy confianza, no en el parlamento, no en el gobierno. Confianza en que será el conjunto de la población catalana la que finalmente acabará otorgando el sentido verdadero de autodeterminación en esta legislatura en la que estamos. »

Discurs d’Eulàlia Reguant davant el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017

Vivim una situació complicada. Avui sabem que tothom ens criticarà. Avui sabem que aquells qui volen mantenir l’status quo, els qui es neguen a entendre la necessitat d’esdevenir República del poble català, aprofitaran aquesta ocasió per intentar llençar-nos als lleons. També sabem que aquells qui repeteixen “primer la Independència i després ja veurem” tampoc volen entendre les crítiques i es neguen a acceptar les propostes.

Crítica sistèmica. Fa sis mesos insistíem que el procés de reestructuració del capitalisme està dissenyant societats on l’emergència social es cronifica i es converteix en una realitat de misèria per a milions de persones a casa nostra. I recordàvem que l’austeritat com a recepta per la sortida de la crisi està essent una molt mala noticia pel conjunt de les classes populars que veiem com se’ns retallen els drets socials i es precaritzen les nostres condicions de treball i de vida.

En paraules del company i pastisser economista Josep Manel Busqueta: “Davant d’aquesta realitat, els instruments de política econòmica amb els que compten avui les institucions públiques esdevenen part del problema més que elements que permeten fer front a la realitat social que estem vivint. En un model de capitalisme que assegura el seus beneficis a base d’incrementar la pobresa i la desigualtat de forma geomètrica disposem, en el millor dels casos, d’instruments de política econòmica que ens permeten fer-hi front en proporció aritmètica. Com a resultat tenim que cada any que passa la realitat social empitjora i els recursos que tenim per fer-hi front són més migrats en termes relatius, i no gaire superiors en termes absoluts. La política pública avui s’ha convertit en la política de la gestió de la misèria deixant a cada cop majories creixents de la població a la intempèrie, a redós de la caritat.”

Polítiques d’endeutament/límits autonomisme. Vostè parlava de les enormes dificultats de l’economia catalana i d’una “relativa” millora. 5.996.122.665,04 d’euros. Primer any en molts que la conselleria del deute disminueix. Podríem pensar, i hi ha qui ho fa, que és fruit d’una feina explícita per a reduir el deute. Però res d’això, això no respon a una política de retallades intencionada com han patit els darrers anys totes les polítiques públiques catalanes.

Que les finances de la Generalitat de Catalunya estan en una situació més que delicada no és sorpresa per a ningú. Complir el dèficit imposat pel Ministeri d’Hisenda, per encàrrec de Brussel·les; pagar puntualment deutes, interessos i altres compromisos financers amb creditors i proveïdors, i, a la vegada, fer front a la inversió social sense incórrer en noves retallades es revela com una missió gairebé impossible. Enguany s’ha de fer front a venciments del deute de més de 5.000 milions d’euros i a compromisos per finançaments estructurats per prop de 1.000 milions. Seguirem engreixant la bola de neu?

L’autonomisme limita la nostra sobirania econòmica. És evident que en el context de submissió política a l’Estat espanyol i a la Unió Europea, existeix un recorregut limitat a l’hora de fer propostes econòmiques de transformació social profunda a través dels pressupostos. Però es pot fer més. Es pot apuntar voluntat de canvis, es pot demostrar que la República que construïm és diferent a l’autonomisme que hem conegut els darrers 30 anys.

Referèndum, procés constituent i rescat social. Els pilars principals d’aquesta legislatura eren, són i seran tres, sobre els quals pivota l’acció de la CUP-CC, i sobre les quals reposa el seu desenllaç final en clau de sobirania, democràcia i justícia social que pensem que és un anhel majoritari del nostre poble: referèndum, procés constituent i rescat social.

I així, el ple de la Qüestió de Confiança vam dir: “Han de ser, per tant, uns pressupostos que siguin una eina per guanyar el Referèndum. I perquè puguem guanyar el referèndum d’independència, la idea del referèndum ha de poder ser associada a un projecte de progrés, un projecte de majories, un projecte orientat a beneficiar-les, i no un projecte que, com els trenta anys d’autonomisme, estigui orientat a beneficiar i protegir els interessos d’unes elits sovint corruptes i sempre compromeses amb el mateix estatus quo que ens ha negat el dret a l’autodeterminació, alhora que facilitava que els rics fossin cada vegada més rics, mentre la pobresa anava en augment”.

Reversió de retallades. Els milers de desnonaments, la precarietat i les retallades als serveis públics, el fet que una de cada cinc persones visquin sota el llindar de la pobresa,… ens obliguen a anar més enllà de la proposta que se’ns ha posat sobre la taula.

Model provisió i gestió. Si analitzem el projecte avui presentat, veiem com seguim engreixant les arques privades. Veiem com en els serveis públics es continua premiant les empreses, fundacions i consorcis allunyats del control públic i ciutadà. El model de gestió proposat en aquest projecte és una pròrroga del que hi ha hagut fins ara, és mantenir el model de gestió mixta, que per alguns és d’èxit però que sobretot i permanentment és d’èxit per aquells qui gestionen el sector privat, ja que n’obtenen beneficis. Fem que els recursos públics vagin íntegrament a la pública? Augment de sanitat tot a gestió privada.

Ensenyament. S’afirma que la inversió en educació ha augmentat respecte el 2010, però és que el nombre d’alumnes ha crescut, i per tant afirmar això és fals. En educació, els pressupostos de 2017 suposen una inversió de 3.620 euros per alumne. Els de 2010 suposaven una inversió de 4.215 euros per alumne. Així malgrat que en la proposta de pressupostos s’augmenta 330 milions euros la despesa en educació, i es l’única despesa social que en termes globals millora la inversió dels pressupostos de 2010, una part important d’aquesta millora anirà a augmentar els concerts educatius, una partida de 55 milions euros. Propostes per millorar la qualitat de l’ensenyament públic com són l’augment de 6.000 professors, que permetrien desdoblar grups entre d’altres, estan lluny de ser recollides. No hi ha 140 milions d’€ per millor l’escola pública, espai de cohesió en aquest país?

Renda garantida. És preocupant que en un moment de crisi com aquesta el pressupost de la Conselleria de Treballs i Afers Socials i Família augmenti només 100 M (d’un pressupost de 27000). Cal abordar d’una vegada per totes la necessitat d’implementar una renda garantida de ciutadania com a dret subjectiu i per tant, cal anar més enllà de les paraules i posar-hi els recursos. Però res més lluny de la realitat.

Manteniment de privilegis: El govern ha decidit no alterar alguns dels elements que més injustícia creen a nivell impositiu i sobre els que té poder -successions, patrimoni, IRPF- i com ja he dit ha mantingut una residualització excessiva dels serveis públics. Aquesta és la voluntat de Junts pel Sí, no canviar res? És obvi que no es poden voler mantenir tots els privilegis i favors acumulats durant 30 anys d’autonomia de cacics, i pretendre alhora guanyar el referèndum. Per guanyar-lo hem de convèncer al màxim de gent possible que la República és una oportunitat, i per això també els pressupostos haurien de ser el punt d’inflexió en les polítiques socials, no poden ser uns pressupostos continuistes amb unes polítiques neoliberals que durant anys han augmentat desigualtats i desestructurat serveis públics.

Vostès creuen que mantenint els rescats de les pistes d’esquí, mantenint els avals a Formula One Group del Sr. Ecclestone i el Circuit de Montmeló (deficitari), o intentant desplegar Barcelona World construïm la República del 96%?

Alternatives. Des del convenciment, i la certesa, que hi ha alternatives i es poden fer les coses diferents nosaltres:

1.- Proposem combatre les polítiques d’austeritat i de dèficit, eliminant topalls i frens a la contractació de personal i d’augment de la despesa en els sectors públics estratègics.

2.- Proposem una reducció del 19% de les retribucions complementàries dels alts càrrecs i dels eventuals per destinar-ho íntegrament a renda garantida de ciutadania.
3.- Proposem un major control de les polítiques d’aval de la Generalitat de Catalunya, i instituïm que sigui el Parlament que autoritzi els avals de valor superior als 10 milions d’euros i proposem que no siguin autoritzats determinats avals com el del Circuit de Catalunya.

4.- En matèria de referèndum proposem que no es vinculi a l’existència d’un marc legal vigent com proposa la llei sinó que la garantia del referèndum sigui en totes les condicions.

5.- Proposem la creació d’11 programes pressupostaris nous vinculats a fons transversals i que dotem de fons amb els següents objectius:

a) Lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal
b) Rescabalar serveis externalitzats i recuperar-ne la gestió pública, en un fons general però també amb propostes concretes com un programa de gestió integral de les emergències, d’eliminar la precarietat de la política cultural o per rescatar i fer públiques les autopistes catalanes.
c) Crear un parc públic d’habitatge arreu del territori
d) Fons estructural de cohesió social i per la garantia d’ingressos pensat per desenvolupar la renda garantida de ciutadania
e) Crear una Banca Pública Catalana
f) Crear un Banc de Terres

6.- També proposem fons específics d’ajuda a la cooperació, de lluita contra el canvi climàtic, de defensa del patrimoni natural, de polítiques d’igualtat entre gèneres i lluita contra la violència masclista, d’economia cooperativa…
7.- Proposem augment del control de cara als concerts educatius, eliminació dels concerts educatius dels centres que segreguen per sexes o que no compleixen els criteris d’escola inclusiva o que segreguen per motius racials, socials o culturals.

Què volem. Si aquests han de ser els pressupostos de la ruptura i que a més a més ens facin guanyar el referèndum cal plantejar-nos un pas endavant en la resolució de la triple crisi d’on venim: institucional, econòmica i nacional i, per tant, els pressupostos han de tenir previsions agosarades en cadascun d’aquests àmbits: fer pagar més als rics al que més tenen, garantir que estem posant la primera pedra per recuperar els serveis públics, posar fil a l’agulla en el finançament del Procés Constituent, i garantir el màxim de bé els propers dies com s’articularà el referèndum perquè no hi hagi cap esquerda i tinguem clar com a país com el farem. Aquesta legislatura ha de ser excepcional i això vol dir: referèndum, procés constituent i rescat social.
Avui confiança, no en el parlament, no en el govern. Confiança en que serà el conjunt de la població catalana la que finalment acabarà atorgant el sentit veritable d’autodeterminació a aquesta legislatura en la que estem. Així doncs és perquè creiem en l’esforç i la determinació mostrada pel conjunt de totes i tots els que han fet possible arribar fins aquí que avui obrim un debat. Un debat en el conjunt de la ciutadania. I és amb aquest gest que entreguem la confiança, i ens encomanem al conjunt d’aquesta ciutadania, tossuda i convençuda, per cloure amb èxit aquesta legislatura. A totes elles els diem que pel que resta a nosaltres, continuarem ferms i fermes, com sempre ho hem estat, en el camí envers la independència sense donar el nostre braç a tòrcer en tot allò que representi la lluita pels drets socials i la defensa d’una societat més justa i digna per tothom. La pregunta és: serà el govern capaç d’escoltar?

Eulàlia Reguant, diputada de la CUP-Crida Constituent

___________________________________________

Vivimos una situación complicada. Hoy sabemos que todo el mundo nos criticará. Hoy sabemos que los que quieren mantener el status quo, quienes se niegan a entender la necesidad de convertirse en República del pueblo catalán, aprovecharán esta ocasión para intentar tirar a los leones. También sabemos que los que repiten «primero la Independencia y luego ya veremos» tampoco quieren entender las críticas y se niegan a aceptar las propuestas.

Crítica sistémica. Hace seis meses insistíamos que el proceso de reestructuración del capitalismo está diseñando sociedades donde la emergencia social se cronifica y se convierte en una realidad de miseria para millones de personas en nuestro país. Y recordábamos que la austeridad como receta para la salida de la crisis está siendo una muy mala noticia para el conjunto de las clases populares que vemos como se nos recortan los derechos sociales y se precarizan nuestras condiciones de trabajo y de vida.

En palabras del compañero y pastelero economista José Manuel Busqueta: «Ante esta realidad, los instrumentos de política económica con los que cuentan hoy las instituciones públicas se convierten en parte del problema más que elementos que permiten hacer frente a la realidad social que estamos viviendo. En un modelo de capitalismo que asegura sus beneficios a base de incrementar la pobreza y la desigualdad de forma geométrica disponemos, en el mejor de los casos, de instrumentos de política económica que nos permiten hacer frente en proporción aritmética. Como resultado tenemos que cada año que pasa la realidad social empeora y los recursos que tenemos para hacerle frente son más migrados en términos relativos, y no muy superiores en términos absolutos. La política pública hoy se ha convertido en la política de la gestión de la miseria dejando cada vez mayorías crecientes de la población a la intemperie, al abrigo de la caridad. »

Políticas de endeudamiento / límites autonomismo. Usted hablaba de las enormes dificultades de la economía catalana y de una «relativa» mejora. 5,996,122,665.04 de euros. Primer año en muchos que la consejería de la deuda disminuye. Podríamos pensar, y hay quien lo hace, que es fruto de un trabajo explícita para reducir la deuda. Pero nada de eso, esto no responde a una política de recortes intencionada como han sufrido los últimos años todas las políticas públicas catalanas.

Que las finanzas de la Generalidad de Cataluña están en una situación más que delicada no es sorpresa para nadie. Cumplir el déficit impuesto por el Ministerio de Hacienda, por encargo de Bruselas; pagar puntualmente deudas, intereses y otros compromisos financieros con acreedores y proveedores, y, a la vez, hacer frente a la inversión social sin incurrir en nuevos recortes se revela como una misión casi imposible. Este año se ha de hacer frente a vencimientos de la deuda de más de 5.000 millones de euros y compromisos por financiaciones estructuradas por cerca de 1.000 millones. Seguiremos engordando la bola de nieve?

El autonomismo limita nuestra soberanía económica. Es evidente que en el contexto de sumisión política en España y en la Unión Europea, existe un recorrido limitado a la hora de hacer propuestas económicas de transformación social profunda a través de los presupuestos. Pero se puede hacer más. Se puede apuntar voluntad de cambios, se puede demostrar que la República que construimos es diferente al autonomismo que hemos conocido en los últimos 30 años.

Referéndum, proceso constituyente y rescate social. Los pilares principales de esta legislatura eran, son y serán tres, sobre los que pivota la acción de la CUP-CC, y sobre las que reposa su desenlace final en clave de soberanía, democracia y justicia social que pensamos que es un anhelo mayoritario de nuestro pueblo: referéndum, proceso constituyente y rescate social.

Y así, el pleno de la Cuestión de Confianza dijimos: «Deben ser, por tanto, unos presupuestos que sean una herramienta para ganar el Referéndum. Y para que podamos ganar el referéndum de independencia, la idea del referéndum debe poder ser asociada a un proyecto de progreso, un proyecto de mayorías, un proyecto orientado a beneficiarse las, y no un proyecto que, como los treinta años de autonomismo, esté orientado a beneficiar y proteger los intereses de unas élites menudo corruptos y siempre comprometidas con el mismo status quo que nos ha negado el derecho a la autodeterminación, a la vez que facilitaba que los ricos fueran cada vez más ricos, mientras la pobreza iba en aumento «.

Reversión de recortes. Los miles de desahucios, la precariedad y los recortes a los servicios públicos, el hecho de que una de cada cinco personas vivan bajo el umbral de la pobreza, … nos obligan a ir más allá de la propuesta que se nos ha puesto sobre la mesa.

Modelo provisión y gestión. Si analizamos el proyecto hoy presentado, vemos como seguimos engordando las arcas privadas. Vemos como en los servicios públicos se continúa premiando las empresas, fundaciones y consorcios alejados del control público y ciudadano. El modelo de gestión propuesto en este proyecto es una prórroga del que ha habido hasta ahora, es mantener el modelo de gestión mixta, que para algunos es de éxito pero que sobre todo y permanentemente es de éxito para los que gestionan el sector privado , ya que obtienen beneficios. Hacemos que los recursos públicos vayan íntegramente a la pública? Aumento de sanidad todo a gestión privada.

Enseñanza. Se afirma que la inversión en educación ha aumentado respecto a 2010, pero es que el número de alumnos ha crecido, y por tanto afirmar esto es falso. En educación, los presupuestos de 2017 suponen una inversión de 3.620 euros por alumno. Los de 2010 suponían una inversión de 4.215 euros por alumno. Así a pesar de que en la propuesta de presupuestos se aumenta 330 millones euros el gasto en educación, y se el único gasto social que en términos globales mejora la inversión de los presupuestos de 2010, una parte importante de esta mejora irá a aumentar los conciertos educativos, una partida de 55 millones euros. Propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza pública como son el aumento de 6.000 profesores, que permitirían desdoblar grupos entre otros, están lejos de ser recogidas. No hay 140 millones de € para mejor la escuela pública, espacio de cohesión en este país?

Renta garantizada. Es preocupante que en un momento de crisis como esta el presupuesto de la Conselleria de Trabajos y Asuntos Sociales y Familia aumente sólo 100 M (de un presupuesto de 27000). Hay que abordar de una vez por todas la necesidad de implementar una renta garantizada de ciudadanía como derecho subjetivo y por tanto, hay que ir más allá de las palabras y poner los recursos. Pero nada más lejos de la realidad.

Mantenimiento de privilegios: El gobierno ha decidido no alterar algunos de los elementos que más injusticia crean a nivel impositivo y sobre los que tiene poder -successions, patrimonio, IRPF- y como ya he dicho ha mantenido una residualización excesiva de los servicios públicos. Esta es la voluntad de Juntos por Sí, no cambiar nada? Es obvio que no se pueden querer mantener todos los privilegios y favores acumulados durante 30 años de autonomía de caciques, y pretender al mismo tiempo ganar el referéndum. Para ganarlo tenemos que convencer al máximo de gente posible que la República es una oportunidad, por lo que también los presupuestos deberían ser el punto de inflexión en las políticas sociales, no pueden ser unos presupuestos continuistas con unas políticas neoliberales que durante años han aumentado desigualdades y desestructurado servicios públicos.

Ustedes creen que manteniendo los rescates de las pistas de esquí, manteniendo los avales a Formula One Group del Sr. Ecclestone y el Circuito de Montmeló (deficitario), o intentando desplegar Barcelona World construimos la República del 96%?

Alternativas. Desde el convencimiento, y la certeza, que hay alternativas y se pueden hacer las cosas diferentes nosotros:

1.- Proponemos combatir las políticas de austeridad y de déficit, eliminando topes y frenos a la contratación de personal y de aumento del gasto en los sectores públicos estratégicos.

2.- Proponemos una reducción del 19% de las retribuciones complementarias de los altos cargos y los eventuales por destinarlo íntegramente a renta garantizada de ciudadanía.
3.- Proponemos un mayor control de las políticas de aval de la Generalidad de Cataluña, y instituimos que sea el Parlamento que autorice los avales de valor superior a los 10 millones de euros y proponemos que no sean autorizados determinados avales como el del Circuito de Cataluña.

4.- En materia de referéndum proponemos que no se vincule a la existencia de un marco legal vigente como propone la ley sino que la garantía del referéndum sea en todas las condiciones.

5.- Proponemos la creación de 11 programas presupuestarios nuevos vinculados a fondo transversales y que dotamos de fondo con los siguientes objetivos:

a) Lucha contra la corrupción y la evasión fiscal
b) Resarcir servicios externalizados y recuperar la gestión pública, en un fondo general pero también con propuestas concretas como un programa de gestión integral de las emergencias, de eliminar la precariedad de la política cultural o para rescatar y hacer públicas las autopistas catalanas.
c) Crear un parque público de vivienda en todo el territorio
d) Fondo estructural de cohesión social y para la garantía de ingresos pensado para desarrollar la renta garantizada de ciudadanía
e) Crear una Banca Pública Catalana
f) Crear un Banco de Tierras

6.- También proponemos fondos específicos de ayuda a la cooperación, de lucha contra el cambio climático, de defensa del patrimonio natural, de políticas de igualdad entre géneros y lucha contra la violencia machista, de economía cooperativa …
7. – Proponemos aumento del control de cara a los conciertos educativos, eliminación de los conciertos educativos de los centros que segregan por sexos o que no cumplen los criterios de escuela inclusiva o que segregan por motivos raciales, sociales o culturales.

Qué queremos. Si estos deben ser los presupuestos de la ruptura y que además nos hagan ganar el referéndum hay que plantearnos un paso adelante en la resolución de la triple crisis de donde venimos: institucional, económica y nacional y, por tanto, los presupuestos deben tener previsiones osadas en cada uno de estos ámbitos: hacer pagar más a los ricos en el que más tienen, garantizar que estamos poniendo la primera piedra para recuperar los servicios públicos, poner manos a la obra en la financiación del Proceso Constituyente, y garantizar el máximo de bien los próximos días cómo se articulará el referéndum para que no haya ninguna grieta y tengamos claro como país como lo haremos. Esta legislatura debe ser excepcional y esto quiere decir: referéndum, proceso constituyente y rescate social.
Hoy confianza, no en el parlamento, no en el gobierno. Confianza en que será el conjunto de la población catalana la que finalmente acabará otorgando el sentido verdadero de autodeterminación en esta legislatura en la que estamos. Así pues es porque creemos en el esfuerzo y la determinación mostrada por el conjunto de todas y todos los que han hecho posible llegar hasta aquí que hoy abrimos un debate. Un debate en el conjunto de la ciudadanía. Y es con este gesto que entregamos la confianza, y nos encomendamos al conjunto de esta ciudadanía, terca y convencida, para cerrar con éxito esta legislatura. A todas ellas les decimos que lo que resta a nosotros, continuaremos firmes y firmes, como siempre lo hemos estado, en el camino hacia la independencia sin dar nuestro brazo a torcer en lo que represente la lucha por los derechos sociales y la defensa de una sociedad más justa y digna para todos. La pregunta es: será el gobierno capaz de escuchar?

Eulàlia Reguant, diputada de la CUP-Crida Constituient

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More