Concentración en Barcelona contra el protocolo de expulsión de inmigrantes

MANIFIESTO CONTRA EL PROTOCOLO DE EXPULSIONES

Las asociaciones y entidades abajo firmantes expresamos nuestro más rotundo rechazo al llamado borrador de “protocolo de seguridad", que el gobierno español, quiere imponer a todos los inmigrantes expulsados.

Este borrador contempla “la práctica” sistemática, de realizar el embarque en los aviones de todas las personas a expulsar, conduciéndolas atadas con “lazos de seguridad” a plena vista del público, pasajeros y tripulación, y la utilización de “grilletes metálicos”, “capuchas” y “cascos”, “correas de sujeción” y “camisas de fuerza”

Dicho protocolo califica arbitrariamente de “peligroso” al ser humano sometido a expulsión, olvidando que corrientemente se trata de una persona que no ha cometido delito alguno sino simplemente la falta administrativa de carecer de papeles en regla. Coherentemente con esa calificación, el mencionado borrador considera necesario el “servicio” de agentes policiales expertos en “artes marciales”, la dotación de un cuerpo antidisturbios por vuelo, la utilización de la “violencia necesaria”,…

Con estas medidas, el “Protocolo” constituye un paradigma de menosprecio a los Derechos Humanos, atentando directamente contra la dignidad de las personas reconocida como tal en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en diferentes artículos de la Constitución Española.

Además, mediante un “Protocolo”, carente del valor de norma jurídica, se hurtan al Parlamento las facultades de legislación previstas en la Constitución Española, con lo cual la Dirección General de la Policía se autoproclama legislador ordinario y orgánico, evitando el control parlamentario, y generando un precedente en cuanto al trato al el resto de la población. Una sociedad que tolera estas prácticas se degrada y envilece en su conjunto.

Para los trabajadores inmigrantes esto nos recuerda, otras medidas similares y con el mismo argumento; con el gobierno del Partido Popular, en 1996 cuando se expulso a Mali a inmigrantes utilizando drogas para "tranquilizarlos" o la reciente muerte del inmigrante nigeriano Osamuyia Aikpitanhi, a consecuencia de la asfixia producida por la brutal actuación de varios agentes de policía, que lo ataron y amordazaron en el curso de un vuelo para su expulsión,.

La política de expulsiones es de por si profundamente inhumana y equivocada. Las personas que emigran lo hacen impulsadas por la búsqueda de una vida digna. La expulsión las devuelve violenta e injustamente al hambre, la miseria, las guerras o la opresión política de la que huyeron. Las expulsiones no pararán los flujos migratorios pero si provocarán sin duda más muertes, sufrimientos y vejaciones contra los seres humanos.

Por todo esto, los colectivos de inmigrantes, entidades y asociaciones abajo firmantes reiteramos nuestro más profundo repudio al mencionado borrador de protocolo, llamamos a todas las asociaciones, partidos políticos, sindicatos, a manifestar su rechazo y exigir su retirada.

SOS Racisme Catalunya, Associació Papers i Drets per a Tothom, Asamblea por la Regularización sin Condiciones, Cornella sense Fronteres, Espai desobeïnt fronteres, CGT Catalunya, RAI, Associacio d’Amistat amb el Poble de Guatemala, Comisión Catalana de ayuda al Refugiado CCAR, FCIC, LI, Casa Trabajadores Inmigrantes CTI

NO MÉS LLEIS CONTRA ELS I LES IMMIGRANTS

Les condicions de vida dels i de les immigrants a l’Estat espanyol poden empitjorar. A la discriminació i al maltractament que significa la falta de papers, les feines precàries i la falta de drets democràtics, poden afegir-se noves mesures d’aquí a poc temps.

El govern espanyol vol imposar a tots els immigrants expulsats un nou "protocol de seguretat" que preveu l’embarcament en avions de totes les persones a expulsar lligades amb "llaços de seguretat", "grillons metàl·lics", "caputxes", "cascs" i "camises de força". Aquestes mesures desprecien la dignitat de les persones reconeguda a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la Constitució. Una societat que tolera aquestes pràctiques es degrada i envileix en el seu conjunt. &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp La política d’expulsions és profundament inhumana i equivocada. Les persones que emigren ho fan impulsades per la recerca d’una vida digna. L’expulsió les retorna violenta i injustament a la fam, la misèria, les guerres o l’opressió política de què van fugir. Les expulsions no aturaran els fluxos migratoris, però sí que provocaran sens dubte més morts, sofriments i vexacions contra els éssers humans.

Com a exemple està la recent mort de l’immigrant nigerià Osamuyia Aikpitanhi, a conseqüència de l’asfíxia produïda per la brutal actuació de diversos agents de policia, que el van lligar i emmordassar durant el vol per a la seva expulsió.

A més el Senat ha elaborat una proposició de Llei que preveu la desaparició de l’arrelament de 3 anys, l’ampliació a 70 dies de presó en els centres d’internament i sobretot la prohibició de l’empadronament per als sense papers. Aquesta última mesura és especialment greu perquè significaria que els immigrants sense papers, més d’un milió de persones, no podrien accedir ni a la sanitat ni a l’educació.

Els col·lectius d’immigrants, entitats i associacions que defensem la igualtat de drets ens hem de mobilitzar per frenar aquestes mesures i per a això convoquem una
CONCENTRACIÓ
Dissabte 27 d’octubre 12:00 hores
Plaça de Sant Jaume, L-4 Jaume I
Barcelona

——————————————-

MANIFEST CONTRA EL PROTOCOL D’EXPULSIONS

Les associacions i entitats sotasignants expressem el nostre més rotund rebuig a l’anomenat esborrany de “protocol de seguretat", que el govern espanyol, vol imposar a tots els immigrants expulsats. Aquest esborrany contempla “la pràctica” sistemàtica, de realitzar l’embarcament en els avions de totes les persones a expulsar, conduint-les lligades amb “llaços de seguretat” a plena vista del públic, passatgers i tripulació, i la utilització de “grillets metàl·lics”, “caputxes” i “cascos”, “corretges de subjecció” i “camises de força”.

Aquest protocol qualifica arbitràriament de “perillós” al ésser humà sotmès a expulsió, oblidant que correntment es tracta d’una persona que no ha comès cap delicte sinó simplement la falta administrativa de no tenir papers en regla. Coherentment amb aquesta qualificació, l’esmentat esborrany considera necessari el “servei” d’agents policials experts en “arts marcials”, la dotació d’un cos antidisturbis per vol, la utilització de la “violència necessària”,…

Amb aquestes mesures, el “Protocol” constitueïx un paradigma de menyspreu als Drets Humans, atemptant directament contra la dignitat de les persones reconeguda com a tal en l’article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans i també en diferents articles de la Constitució Espanyola.

A més, mitjançant un “Protocol”, que no té valor de norma jurídica, es roben al Parlament les facultats de legislació previstes en la Constitució Espanyola, amb la qual cosa la Direcció General de la Policia s’autoproclama legislador ordinari i orgànic, evitant el control parlamentari, i generant un precedent quant al tracte al la resta de la població. Una societat que tolera aquestes pràctiques es degrada i envileix en el seu conjunt.

Per als treballadors immigrants això ens recorda, altres mesures similars i amb el mateix argument; amb el govern del Partit Popular, en 1996 quan s’expulsava a Mali immigrants utilitzant drogues per a "tranquil·litzar-los" o la recent mort de l’immigrant nigerià Osamuyia Aikpitanhi, a conseqüència de l’asfíxia produïda per la brutal actuació de diversos agents de policia, que el van lligar i van emmordassar en el curs d’un vol per a la seva expulsió.

La política d’expulsions és de per si profundament inhumana i equivocada. Les persones que emigren ho fan impulsades per la recerca d’una vida digna. L’expulsió les retorna violenta i injustament a la fam, la misèria, les guerres o l’opressió política de la qual van fugir. Les expulsions no pararan els fluxos migratoris però si provocaran sens dubte més morts, sofriments i vexacions contra els éssers humans.

Per tot això, els col·lectius d’immigrants, entitats i associacions sotasignades reiterem el nostre més profund repudi a l’esmentat esborrany de protocol, i cridem a totes les associacions, partits polítics i sindicats, a manifestar el seu rebuig i exigir la seva retirada.

SOS Racisme Catalunya, Associació Papers i Drets per a Tothom, Asamblea por la Regularización sin Condiciones, Cornellà sense Fronteres, Espai desobeïnt fronteres, CGT Catalunya, RAI, Associacio d’Amistat amb el Poble de Guatemala, Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado CCAR, Federació de Col·Lectius d’Immigrants de Catalunya FCIC, LI, Casa Trabajadores Inmigrantes CTI

&nbsp

&nbsp

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS