A Federaçom Ecologista Galega (FEG) solicita a demissom do conselheiro da Indústria, Fernando Branco

Unha agresión&nbsp representada pola adxudicación de 2.325 MW máis de enerxía a través da produción eólica

A FEG xa pedira a anulación da Orde do 6 de marzo de 2008 que regula a concesión dos novos parques eólicos adxudicados hoxe. Así mesmo a dita orde tamén foi recorrida pola FEG. Esperando que dito recurso prospere, a FEG anima ao conxunto da cidadanía a que inicie accións legais contra a resolución dos novos parques eólicos.

Tal concesión provocará danos irreversibles sobre o medio ambiente galego: sobre os seus recursos naturais, a biodiversidade e a paisaxe. Os danos virán dados pola ocupación, na maior parte dos casos, de hábitats naturais.

Ademais a concesión de hoxe é de dubidosa legalidade pois deixa en papel mollado as seguintes Directivas e Leis:

&nbsp – Directiva hábitats (Directiva do Consello 92/43 CEE relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres).
&nbsp – Directiva aves (Directiva 79/409 CEE do Consello, relativa á conservación das aves silvestres).
&nbsp – Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
&nbsp &nbsp – Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas
&nbsp – Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

Tódalas citadas directivas e leis serán de imposible cumprimento de seguir adiante a tramitación eólica. Cómpre mencionar, ademais, que segundo o Decreto 88/2007, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible está a elaborar os plans de conservación de determinadas especies ameazadas (entre eles o da Aguia real, o da Tartaraña e Gatafornela, Morcegos, etc.) que serán completamente inútiles con semellante desenvolvemento eólico polo que é preciso contar previamente con estes plans de conservación antes de tomar ningunha decisión máis sobre a instalación de centrais eólicas.

A FEG considera inadmisible que cando o BNG estaba na oposición criticara o plan eólico do PP e agora que está no goberno (e á fronte da Consellería de Industria) en vez de elaborar un plan sectorial eólico novo (cunha Avaliación Ambiental Estratéxica, tal como o demanda a lei), retome o antigo do PP para facer esta adxudicación para así saltarse tódalas garantías ambientais e a participación dos axentes sociais implicados (entre eles os ecoloxistas).

As declaracións de Fernando Blanco e Anxo Quintana son “cantos de serea” que intentan ocultar a magnitude da desfeita das concesións dadas hoxe, amais de agochar os intereses que terán que explicar ao conxunto da cidadanía galega.

Neste sentido dicir que as novas concesións eólicas non afectarán a espazos da Rede Natura 2000, equivale a dicir nada: isto é, as zonas da Rede Natura 2000 susceptibles de aproveitamento eólico na actualidade xa están afectadas por parques eólicos. En cambio dende a Consellería de Industria non din ren sobre os novos espazos que pasarán en breve a formar parte da Rede Natura 2000 (en proceso de ampliación a instancias da UE, por considerar esta que a rede actual é insuficiente, o 11 % do territorio, sendo Galicia a autonomía con menor porcentaxe do estado español, só por riba de Ceuta e Melilla). Así estes novos espazos están condenados a soportar a instalación de centrais eólicas, enganando ao conxunto do pobo galego (a este respecto a Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento Sostible terá que explicar tamén, como é posible que en catro anos non fose capaz de levar adiante a ampliación da Rede Natura 2000, tal como llo demandara a UE e tal como se comprometera o goberno galego do bipartito).

Con estas concesións a secuencia de feitos é a seguinte: 1. adxudícanse parques eólicos a empresas, 2. estas efectúan o estudio de impacto ambiental (EIA), 3. o EIA é presentado á Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible) e esta emite a Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Así, as DIA terán que ser forzosamente en todos os casos favorables á instalación dos Parques Eólicos independentemente do seu impacto ambiental pois economicamente é inviable para a Xunta de Galicia paralizar a posteriori calquera proxecto eólico pois tería que indemnizar a empresa por dereitos adquiridos. En definitiva é facerlle unha ponte inadmisible á lei e un sucio truco que poñería contra as cordas a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible pois estaría coas mans atadas para cumprir, minimamente, cos seus cometidos.

A FEG vese obrigada a reiterar unha vez máis o seu apoio á produción de enerxía por medios renovables pero garantindo outros aspectos do medio ambiente galego, sendo ademais prioritario o aforro e a eficacia na política enerxética.
&nbsp

Traducción al castellano

&nbsp Una agresión representada por la adxudicación de 2.325 MW más de energía a través de la producción eólica

La FEG ya había pedido la anulación de la Orden del 6 de marzo de 2008 que regula la concesión de los nuevos parques eólicos adjudicados hoy. Asimismo la dicha orden también fue recurrida por la FEG. Esperando que dicho recurso prospere, la FEG anima al conjunto de la ciudadanía a que inicie acciones legales contra la resolución de los nuevos parques eólicos.

Tal concesión provocará daños irreversibles sobre el medio ambiente galego: sobre sus recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje. Los daños vendrán dados por la ocupación, en la mayor parte de los casos, de hábitats naturales.

Además la concesión de hoy es de dudosa legalidade pues deja en papel mojado las siguientes Directivas y Leyes:

– Directiva hábitats (Directiva del Consejo 92/43 CENE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).
– Directiva aves (Directiva 79/409 CENE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres).
– Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
– Decreto 88/2007 del 19 de abril, por lo que se regula el Catálogo galego de especies amenazadas
– Ley 7/2008, del 7 de julio, de protección del paisaje de Galiza.

Todas las citadas directivas y leyes serán de imposible cumplimiento de seguir adelante a tramitación eólica. Hace falta mencionar, además, que segundo el Decreto 88/2007, la Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentábel está a elaborar los planes de conservación de determinadas especies amenazadas (entre ellos lo del águila real, lo de la Tartaraña y Gatafornela, Morcegos, etc.) que serán completamente inútiles con semejante desarrollo eólico por lo que es preciso contar previamente con estos planes de conservación antes de tomar ninguna decisión más sobre la instalación de centrales eólicas.

La FEG considera inadmisible que cuando el BNG estaba en la oposición había criticado el plan eólico del PP y ahora que está en el gobierno (y al frente de la Consejería de Industria) en vez de elaborar un plan sectorial eólico nuevo (con una Evaluación Ambiental Estratégica, tal como el demanda a ley), retome el antiguo del PP para hacer esta adjudicación para así saltar todas las garantías ambientales y la participación de los agentes sociales implicados (entre ellos los ecologistas).

Las declaraciones de Fernando Blanco y Anxo Quintana son “cuantos de sirena” que intentan ocultar la magnitud de la deshecha de las concesiones dadas hoy, amais de esconder los intereses que tendrán que explicar al conjunto de la ciudadanía galega.

En este sentido decir que las nuevas concesiones eólicas no afectarán a espacios de la Red Natura 2000, equivale a decir nada: esto es, las zonas de la Red Natura 2000 susceptibles de aprovechamiento eólico en la actualidad ya están afectadas por parques eólicos. En cambio desde la Consellaría de Industria no dicen nada sobre los nuevos espacios que pasarán en breve a formar parte de la Red Natura 2000 (en proceso de ampliación a instancias de la UE, por considerar esta que la red actual es insuficiente, el 11 % del territorio, siendo Galiza la autonomía con menor porcentaje del estado español, sólo tirando por lo alto de Ceuta y Melilla). Así estos nuevos espacios están condenados a soportar la instalación de centrales eólicas, engañando al conjunto del pueblo galego (la este respeto a Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentábel tendrá que explicar también, como es posible que en cuatro años no fuera capaz de llevar adelante la ampliación de la Red Natura 2000, tal como se lo demandara la UE y tal como se había comprometido el gobierno galego del bipartito).

Con estas concesiones a secuencia de hechos es la siguiente: 1. se adjudican parques eólicos la empresas, 2. estas efectúan el estudio de impacto ambiental (EIA), 3. el EIA es presentado a la Xunta de Galiza (Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentábel ) y esta emite la Declaración de Impacto Ambiental (DILA). Así, las DILA tendrán que ser forzosamente en todos los casos favorables a la instalación de los Parques Eólicos independentemente de su impacto ambiental pues economicamente es inviable para la Xunta de Galiza paralizar a posteriori cualquier proyecto eólico pues tendría que indemnizar la empresa por derechos adquiridos. En definitiva es hacerle un puente inadmisible a la ley y un sucio truco que pondría contra las cuerdas la Una agresión representada por la adxudicación de 2.325 MW más de energía a través de la producción eólica

La FEG ya había pedido la anulación de la Orden del 6 de marzo de 2008 que regula la concesión de los nuevos parques eólicos adjudicados hoy. Asimismo la dicha orden también fue recurrida por la FEG. Esperando que dicho recurso prospere, la FEG anima al conjunto de la ciudadanía a que inicie acciones legales contra la resolución de los nuevos parques eólicos.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS