31 de diciembre | Un pueblo, una lucha, un futuro!

Publicidad

31 de desembre | Un poble, una lluita, un futur!

A Mallorca com a la resta dels Països Catalans les forces del govern han canviat. D’ençà les polítiques en contra de la llengua i cultura catalanes que dugué a terme el govern de Bauzá, es guanyà a pols la ràbia de la societat mallorquina que es va veure reflectida en una vaga indefinida per part dels docents i mobilitzacions contínues a totes les parts de l’illa contra el Partit Popular. D’altra banda no hem d’oblidar la repressió a la qual es van veure sotmesos els moviments socials amb centenars de multes administratives pel simple fet de mobilitzar-se, judicis polítics o detencions. Entre aquestes no hem d’oblidar el cas de les Feministes Encausades, en el qual el bisbat denuncià les feministes organitzades per dur a terme una acció dins l’església de Sant Miquel defensant el dret a l’avortament. Arran de la denuncia interposada foren detingudes 7 militants d’Arran. Dos anys després gràcies el suport que mostraren les feministes dels Països Catalans i d’altres nacions tant de l’Estat espanyol com de la resta del món i a la pressió que s’exercí a Mallorca amb el grup de suport “Absolució Feministes Encausades” s’aconseguí que la sentència quedés en una absolució i un any de presó per cinc de les encausades.
Tot això va passar factura a un govern que va veure com perdia les eleccions a favor dels partits socialdemòcrates o social-liberals. Així doncs ens trobam a una conjuntura on molts dels municipis són governats per les esquerres així com el Consell de Mallorca o el Govern de les Illes Balears. Amb tot el caliu que hi havia per part de les classes populars de Mallorca va ser senzill per part dels partits polítics fer discursos prometent la millora immediata, i evidenciant que l’enemic a batre era el Partit Popular. Ara que ha passat el temps podem dir clarament que no hi ha hagut les polítiques necessàries per fer una Mallorca més justa socialment, ecològica i sobirana. Veim com els actuals governants no són capaços de fer polítiques de ruptura amb un sistema que ens aboca a la misèria. L’ecotaxa és el gran exemple, ja que en lloc que la seva utilitat sigui per fer una Mallorca més sostenible serveix per seguir promovent el turisme de la precarietat, la gentrificació i la massificació de l’illa. El monòlit franquista de Sa Feixina segueix allà on estava tot i les constants promeses d’esbucament. Les terrasses del Born també segueixen on estaven, tot i que ens prometeren que les llevarien i així un llarg etcètera. Tot i això, s’ha de reconèixer un fet: a partir de la pressió social que fa anys es dóna, s’ha reconegut el 31 de desembre com la Diada oficial de Mallorca, cosa que s’ha d’entendre com una victòria per part de totes aquelles persones que ja l’entenien així a nivell popular.
Durant aquest passat estiu el debat més nítid a peu de carrer ha estat el turisme. Després de molts anys d’ençà que el model turístic es va fer el centre neuràlgic de l’economia, la paciència de les mallorquines ha arribat al límit. Les condicions laborals ens condemnen a la precarietat, a la temporalitat i a l’explotació a mans dels empresaris que s’enriqueixen venent l’illa a una industria que destrueix constantment sense miraments. La quantitat de turistes que arriben cada any és insostenible tant per la geografia, com pels recursos, així com pels propis habitants. A partir d’aquesta problemàtica tan clara per les classes populars s’ha obert un debat a tota la societat mallorquina, però una altra vegada es deixa clar que no hi ha intenció per part de les institucions d’enfrontar-se als grans capitals i els seus interessos. És per això que han nascut iniciatives ciutadanes com “La ciutat de qui l’habita” o el “Tot inclòs”, que estan construint un discurs fort i anticapitalista envers el turisme.
Cal destacar el naixement de nous projectes de contrapoder popular després de la “ressaca” electoral, vist que les institucions segueixen essent incompetents per iniciatives que realment tenguin una millora social. Han nascut espais populars com l’Ateneu de Pollença, el centre ocupat Ca ses Mopis o l’Ateneu lo Tort, de la mateixa manera que el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ha proliferat per tot el territori.

 

Enguany, igual que la Diada passada, el jovent organitzat seguim apostant pel Bloc d’Unitat Popular, on es troben organitzats diversos col·lectius municipalistes, les organitzacions de l’Esquerra Independentista i partits polítics d’àmbit municipal. Tots els participants compartim un objectiu clar: reivindicar la Diada de Mallorca per construir un moviment popular fort en el marc de Mallorca que reconegui els Països Catalans com l’única eina per fer un país feminista, socialment just i ecològicament sostenible. És per això que el lema que hem elegit és “Per la plena sobirania de Mallorca, construïm els Països Catalans.”

 

Aquesta Diada seguirem lluitant per la independència, pel socialisme i pel feminisme, combatent les forces opressores i dirigint-nos a les joves de classe treballadora. Per tot això:

 

PER LA PLENA SOBIRANIA DE MALLORCA, CONSTRUÏM ELS PAÏSOS CATALANS!

 

***

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Països Catalans, desembre de 2016

___________

31 de diciembre | Un pueblo, una lucha, un futuro!

En Mallorca como en el resto de los Países Catalanes las fuerzas del gobierno han cambiado . Desde las políticas en contra de la lengua y cultura catalanas que llevó a cabo el gobierno de Bauzá, se ganó a pulso la rabia de la sociedad mallorquina que se vio reflejada en una huelga indefinida por parte de los docentes y movilizaciones continuas en todas las partes de la isla contra el PP. Por otro lado no debemos olvidar la represión a la que se vieron sometidos los movimientos sociales con cientos de multas administrativas por el simple hecho de movilizarse, juicios políticos o detenciones. Entre estas no debemos olvidar el caso de las Feministas encausadas, en el que el obispado denunció las feministas organizadas para llevar a cabo una acción dentro de la iglesia de San Miguel defendiendo el derecho al aborto . A raíz de la denuncia interpuesta fueron detenidas 7 militantes de ARRAN. Dos años después gracias al apoyo que mostraron las feministas de los Países Catalanes y de otras naciones tanto de España como del resto del mundo ya que la presión que se ejerció en Mallorca con el grupo de apoyo «Absolución Feministas encausadas» consiguió que la sentencia quedara en una absolución y un año de prisión por cinco de las encausadas.
Todo esto pasó factura a un gobierno que vio como perdía las elecciones a favor de los partidos socialdemócratas o social-liberales. Así pues nos encontramos en una coyuntura donde muchos de los municipios son gobernados por las izquierdas así como el Consejo de Mallorca o el Gobierno de las Islas Baleares. Con todo el calor que había por parte de las clases populares de Mallorca fue sencillo por parte de los partidos políticos hacer discursos prometiendo la mejora inmediata, y evidenciando que el enemigo a batir era el PP. Ahora que ha pasado el tiempo podemos decir claramente que no ha habido las políticas necesarias para hacer una Mallorca más justa socialmente, ecológica y soberana . Vemos como los actuales gobernantes no son capaces de hacer políticas de ruptura con un sistema que nos lleva a la miseria. La ecotasa es el gran ejemplo, ya que en lugar de que su utilidad sea para hacer una Mallorca más sostenible sirve para seguir promoviendo el turismo de la precariedad, la gentrificación y la masificación de la isla. El monolito franquista de Sa Feixina sigue allí donde estaba todo y las constantes promesas de derribo. Las terrazas del Born también siguen donde estaban, aunque nos prometieron que las quitarían y así un largo etcétera. Sin embargo, se debe reconocer un hecho: a partir de la presión social que hace años se da, se ha reconocido el 31 de diciembre como el Día oficial de Mallorca, lo que debe entenderse como una victoria por parte de todas aquellas personas que ya lo entendían así a nivel popular.
Durante este pasado verano el debate más nítido a pie de calle ha sido el turismo. Después de muchos años desde que el modelo turístico se hizo el centro neurálgico de la economía, la paciencia de las mallorquinas ha llegado al límite. Las condiciones laborales nos condenan a la precariedad, la temporalidad y la explotación a manos de los empresarios que se enriquecen vendiendo la isla a una industria que destruye constantemente sin miramientos. La cantidad de turistas que llegan cada año es insostenible tanto por la geografía, como por los recursos, así como por los propios habitantes. A partir de esta problemática tan clara para las clases populares se ha abierto un debate en toda la sociedad mallorquina, pero otra vez se deja claro que no hay intención por parte de las instituciones de enfrentarse a los grandes capitales y sus intereses. Es por eso que han nacido iniciativas ciudadanas como «La ciudad de quien lo habita» o el «Todo incluido», que están construyendo un discurso fuerte y anticapitalista para con el turismo.

Cabe destacar el nacimiento de nuevos proyectos de contrapoder popular después de la «resaca» electoral, visto que las instituciones siguen siendo incompetentes para iniciativas que realmente tengan una mejora social . Han nacido espacios populares como el Ateneo de Pollença, el centro ocupado Ca ses MOPI o el Ateneo el Tort, de la misma manera que el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes ha proliferado por todo el territorio.

Este año, al igual que la Diada pasada, la juventud organizada seguimos apostando por el Bloque de Unidad Popular , donde se encuentran organizados diversos colectivos municipalistas, las organizaciones de la Izquierda Independentista y partidos políticos de ámbito municipal. Todos los participantes compartimos un objetivo claro: reivindicar la Diada de Mallorca para construir un movimiento popular fuerte en el marco de Mallorca que reconozca los Países Catalanes como la única herramienta para hacer un país feminista, socialmente justo y ecológicamente sostenible . Es por ello que el lema que hemos elegido es «Por la plena soberanía de Mallorca, construimos los Países Catalanes.»

 

Esta Diada seguiremos luchando por la independencia, por el socialismo y por el feminismo, combatiendo las fuerzas opresoras y dirigiéndonos a las jóvenes de clase trabajadora . Por todo ello:

 

POR LA PLENA SOBERANÍA DE MALLORCA, CONSTRUIMOS LOS PAÍSES CATALANES!

 

***

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista

Países Catalanes, diciembre de 2016

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More